Podnikatelia, pozor na nový druh podvodu!

Pondelok 8.10.2018 V strednej Európe sa rozmohol nový druh podvodu - podvodníci sa vydávajú za konkrétnych odberateľov a od nič netušiacich firiem si bez zaplatenia preberajú tovar. Úverová poisťovňa Euler Hermes eviduje od začiatku roka v Česku, Maďarsku, na Slovensku a v Rumunsku 13 prípadov. Škody dosahujú až 2,1 milióna eur. Podvody majú veľa spoločných znakov. Podvodníci sa [...]

By | október 8th, 2018|Aktuality|0 Comments

Vianočné darčeky za dividendy? Myslite na to už teraz, lebo to nestihnete.

Streda 3.10.2018 Vianočné darčeky za dividendy? Myslite na to už teraz, lebo to nestihnete.  Majitelia alebo spoločníci vo firmách, ktorí počas roka usilovne pracovali a teda ich firmy dosiahli zisk, môžu na vianočné extra výdavky použiť neplánované peniaze – dividendy. Vypláca sa z čistého zisku a jej výška nie je ohraničená.  Môže byť vyplatená aj po častiach (aby [...]

By | október 3rd, 2018|Aktuality|0 Comments

Životné minimum opäť rástlo od 1.7.2018

Štvrtok 20.9.2018 Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR Štatistický úrad. Prinášame prehľad zmien v ekonomických veličinách, ktoré ovplyvnilo zvýšenie životného minima od 1. júla 2018. [...]

By | september 20th, 2018|Aktuality|0 Comments

„Zákon proti byrokracii“ je už účinný. Od 1.9.2018 nie je potrebné predkladať Sociálnej poisťovni viaceré doklady

 Utorok 18.9.2018 Máme pre Vás dobrú správu, do účinnosti sa dostal zákon, ktorý prináša menej papierovačiek! Tešíme sa, že sa informačné systémy na našich úradoch začnú viac využívať a úrady začínaju spolu viac komunikovať. :) V súvislosti so zákonom č. 177/2018 Z.z. (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov, ktorý je v platnosti od 1.septembra [...]

By | september 18th, 2018|Aktuality|0 Comments

GDPR: Aké sú pravidlá pre zverejňovanie fotografií zamestnancov a pre ochranu osobných údajov?

Nedeľa 2.9.2018 Dňa 25. mája 2018 vstúpilo do účinnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) (ďalej v texte aj ako „nariadenie“). V nadväznosti na túto legislatívu vstúpil k rovnakému dátumu do účinnosti aj slovenský zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení [...]

By | september 2nd, 2018|Aktuality|0 Comments

Aké dane je potrebné platiť pri predaji nehnuteľnosti v roku 2018?

Štvrtok 23.8.2018 Predaj nehnuteľnosti je potrebné posudzovať z hľadiska viacerých druhov daní. Najdôležitejšie sú daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty. Oslobodenie od dane z príjmov Pri predaji nehnuteľnosti každého najskôr zaujíma, či sa na jeho predaj vzťahujú ustanovenia o oslobodení dane z príjmov. Tie sa nachádzajú v § 9 zákona o dani z príjmov. Od dane je oslobodený príjem: z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej [...]

By | august 23rd, 2018|Aktuality|0 Comments

Aké povinnosti má zamestnávateľ počas horúcich letných dní

Streda 15.8.2018 Ministerstvo zdravotníctva SR v nadväznosti na ustanovenie § 62 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovilo všeobecne záväzným právnym predpisom upraviť podrobnosti o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci. Konkrétne povinnosti zamestnávateľov v súvislosti s ochranou zamestnancov pred vysokými teplotami upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo 99/2016 [...]

By | august 15th, 2018|Aktuality|0 Comments

Aká je zrážková daň v roku 2018?

Utorok 31.7.2018 Vyberanie dane zrážkou je osobitným spôsobom vyberania dane z príjmov, pri ktorom povinnosť vybratia dane je na  platiteľovi dane, ktorý vypláca plnenie podliehajúce dani vyberanej zrážkou daňovníkovi (príjemcovi), po znížení o zrazenú daň. Zákon o dani z príjmov v § 43 taxatívne vymedzuje príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. Aj keď ide len o jeden paragraf [...]

By | júl 31st, 2018|Aktuality|0 Comments

Čo všetko musia obsahovať faktúry v roku 2018

Pondelok 23.7.2018 Začneme tým najdôležitejším, čo je faktúra.  Podľa § 71 ods. 1 zákona o DPH faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry. Na Slovensku neexistuje predpis, ktorý by prikazoval účtovným jednotkám zasielať faktúry [...]

By | júl 23rd, 2018|Aktuality|0 Comments

Aké sú nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018?

Pondelok 9.7.2018  Dnes si priblížime problematiku nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka, ktoré si bude môcť daňovník uplatniť pri ročnom zúčtovaní dane zo závislej činnosti za rok 2018.     Za rok 2018 si daňovník môže uplatniť: nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie novú [...]

By | júl 9th, 2018|Aktuality|0 Comments