Štvrtok 17.10.2019

K 1. novembru 2018 vstúpila do platnosti a účinnosti novela zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o obchodnom registri“).

Hlavným cieľom tejto právnej úpravy je zavedenie ďalšieho údaju, ktorý sa povinne zapisuje do Obchodného registra Slovenskej republiky (ďalej len ako „obchodný register“). Všetky obchodné spoločnosti založené po tomto dátume už musia povinne zapisovať aj konečného užívateľa výhod do obchodného registra a túto povinnosť si musí splniť aj väčšina firiem založených pred týmto dátumom (1. novembra 2018).

Kto je konečným užívateľom výhod?

Za každou spoločnosťou alebo skupinou firiem vždy stojí určitý človek alebo viacerí ľudia. Sú to fyzické osoby, ktoré skutočne (fakticky, nielen formálne) ovládajú alebo kontrolujú danú spoločnosť, čo možno inými slovami vyjadriť aj tak, že tieto osoby majú z danej firmy prospech. Zvyčajne sú to osoby zapísané v obchodnom registri ako spoločníci spoločnosti. V praxi sa však bežne vyskytujú situácie, kedy môžu mať skutočný prospech z podnikania (spoločnosti) aj iné osoby.

Hlavným cieľom prijatej legislatívy je transparentnosť a poznanie týchto osôb v boji proti tzv. praniu špinavých peňazí. Cieľom prijatej právnej úpravy je zistiť osoby, ktoré skutočne stoja za jednotlivými spoločnosťami a získavajú z nich prospech. Ďalšími dôvodmi je predchádzanie financovania terorizmu, ako aj snaha o transparentnosť podnikateľského prostredia či nakladania s verejnými zdrojmi.

Konečnými užívateľmi výhod sú tak najmä spoločníci, akcionári, tichí spoločníci a ďalšie osoby ako konatelia, členovia predstavenstva, manažmentu firmy či prokurista. V praxi to môžu byť aj ďalšie osoby spĺňajúce zákonné kritériá ustanovené v osobitných právnych predpisoch.

Upozornenie: 

Ak je konečných užívateľov výhod v spoločnosti viac, v návrhu na zápis je potrebné uviesť každého z nich.

Koho sa týka povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod?

Povinnosť zapisovať konečného užívateľa výhod do obchodného registra majú všetky obchodné spoločnosti s výnimkou troch prípadov. Zapisovať konečného užívateľa výhod nemusia nasledovné subjekty:

 • subjekty, ktoré sú zapísané v registri partnerov verejného sektora (RPVS) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • subjekty, ktoré sú emitentmi cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (burze),
 • subjekty verejnej správy.

Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra tak nemajú len obchodné spoločnosti, ktoré sú už zapísané v registri partnerov verejného sektora. Táto výnimka však vstúpila do platnosti a účinnosti až od 1. januára 2019. V praxi šlo o duplicitný zápis, ktorý bol odstránený novelou zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu (zákon č. 373/2018 Z. z.).

Ak je už spoločnosť zapísaná v registri partnerov verejného sektora, odpadá jej povinnosť znovu zapisovať konečného užívateľa výhod do obchodné registra. V súvislosti so zápisom konečného užívateľa výhod do obchodného registra je ešte dôležité spomenúť, že zapisované údaje sa stávajú súčasťou neverejnej časti obchodného registra. To znamená, že nebudú prístupné každému.

Do kedy musia spoločnosti zapísať konečného užívateľa výhod?

Všetky spoločnosti, ktoré vznikli pred 1. novembrom 2018 sú povinné zapísať konečného užívateľa výhod do 31. decembra 2019. Všetky spoločnosti, ktoré vznikajú po tomto termíne, sú povinné zapísať konečného užívateľa výhod ihneď pri svojom založení. Každú zmenu prijatú v súvislosti s konečným užívateľom výhod v spoločnosti je zároveň potrebné bez zbytočného odkladu zapísať do obchodného registra, ak takéto zmeny nastanú počas podnikateľskej činnosti.

Príklad: 

Konečným užívateľom výhod v jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným bude František XXX ako jediný spoločník spoločnosti. Tento spoločník sa však počas svojho podnikania rozhodne pribrať do firmy iného spoločníka – Jozefa ZZZ. Spoločnosť tak bude mať dvoch spoločníkov a dvoch konečných užívateľov výhod. Pri tejto zmene je potrebné zapísať do obchodného registra aj Jozefa ZZZ ako ďalšieho užívateľa výhod v spoločnosti.

Poznámka:

Zápis konečného užívateľ výhod netreba robiť samostatne. Možno ho zapísať napríklad pri prevode obchodného podielu a splniť si povinnosť zápisu v rámci návrhu na zápis zmeny – prevodu obchodného podielu a zmene v osobe spoločníka spoločnosti.

Čo všetko je potrebné vyplniť v písomnom formulári na zápis konečného užívateľa výhod?

Tento formulár č. 31 je ustanovený vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu priložiť v znení neskorších predpisov.

Tlačivo nájdete na tomto linku:

https://www.justice.gov.sk/eSluzby/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=/FormServerTemplates/FUZKUV.xsn

Vo formulári vypĺňajú podnikatelia nasledovné údaje:

 • okresný súd (príslušný podľa sídla spoločnosti) a jeho adresu,
 • oddiel, vložku,
 • priezvisko/obchodné meno/názov,
 • bydlisko/miesto podnikania/sídlo,
 • konečný užívateľ výhod: titul pred menom (aj existuje), meno, priezvisko, titul za menom (ak existuje),
 • adresa trvalého pobytu,
 • rodné číslo (ak bolo pridelené),
 • štátna príslušnosť,
 • druh dokladu totožnosti a číslo dokladu totožnosti,
 • v nasledujúcej časti je potrebné začiarknuť druh ovládania firmy podľa skutočnosti,
 • všetky tieto údaje sa zaškrtávajú v časti ZÁPIS

TIP:

Pokiaľ ide o výmaz konečného užívateľa výhod, vpisujú sa príslušné údaje do tejto časti (VÝMAZ), inak ostáva táto časť nezapísaná.

 • ďalej je na tlačive potrebné doplniť dátum, ku ktorému sa zapisujú údaje o konečnom užívateľovi výhod,
 • počet listov a počet príloh (ak sa prikladajú),
 • označenie zapísaného subjektu (obchodné meno), ktorého sa návrh na zápis týka,
 • miesto a deň,
 • zaškrtnúť, či si navrhovateľ želá po vykonaní zápisu/odmietnutí vykonania zápisu doručiť potvrdenie o zápise alebo jeho odmietnutí poštou alebo si ho vyzdvihne na súde osobne.

Mnohí podnikatelia, ktorí si nepodávajú sami návrh na zápis konečného užívateľa do obchodného registra, si z dôvodu väčšej právnej istoty dávajú vypracovať aj korporátne dokumenty, ako je rozhodnutie jediného spoločníka alebo dokumenty z valného zhromaždenia, na ktorom je prijaté rozhodnutie o zápise konečného užívateľa výhod k určitému dátumu. Tento a údaje v ňom obsiahnuté dátum musia korešpondovať s dátumom na návrhu. Vypracovanie uvedených dokumentov zákon nevyžaduje, avšak odporúčame ho z dôvodu zvýšenia právnej istoty.

Upozornenie:

Vždy, keď podáva žiadosť o zápis iná osoba, ako štatutárny orgán spoločnosti, je potrebné priložiť k návrhu na zápis aj plnú moc na podanie do obchodného registra s osvedčeným podpisom u notára alebo na matrike. Zápis konečného užívateľa výhod obchodného registra je BEZPLATNÝ.

TIP:

Pri príležitosti zápisu konečného užívateľa výhod si môžu najmä tí podnikatelia, ktorí si túto zmenu dávajú urobiť u právnikov, zároveň zapísať aj ďalšie zmeny (ako napríklad zmeny v predmetoch podnikania, osobách spoločníkov, konateľov a ďalšie). V takomto prípade je však služba spoplatnená výškou 66,- eur v prípade písomného podania a sumou 33,- eur v prípade elektronického podania. Ak by si podnikatelia chceli zmenu robiť sami, je potrebné vyhľadať príslušný formulár a v rámci tejto zmeny požiadať aj o návrh zápisu konečného užívateľa výhod, ktorý sa v takomto prípade robí na tomto príslušnom formulári (ktorý slúži ako formulár pre uskutočnenie zmeny).

Formulár návrhu na zápis konečného užívateľa výhod v písomnej (listinnej) podobe je potrebné doručiť príslušnému registrovému súdu. Doručenie možno urobiť tak osobne v podateľni príslušného súdu, ako aj prostredníctvom pošty.

Čo potrebujete vedieť pri elektronickom zápise konečného užívateľa výhod?

Elektronický zápis konečného užívateľa výhod je alternatívou k vyššie uvedenému listinnému (písomnému) podaniu. Aj keď je táto alternatíva dostupní všetkým, na realizáciu podania bude podnikateľ (spravidla sám štatutárny orgán spoločnosti) potrebovať určitý hardvér aj softvér.

Na elektronické podanie bude podnikateľ potrebovať nasledovné:

 • elektronický občiansky preukaz s čipom (eID karta), ovládače a čítačku čipových kariet. Zároveň je potrebné myslieť na to, že eID karta musí byť predtým aktivovaná na elektronickú komunikáciu. V praxi to znamená, že musí byť aktivovaný osobný kód (BOK),
 • aplikáciu na prihlasovanie (eID klient),
 • balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP), ktorý si možno stiahnuť na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na tomto linku: https://eidas.minv.sk/download/Aplikacia_EID/ a na webovom sídle slovensko.sk: https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_novy-instalator-balika-d-suite,
 • osobný bezpečnostný kód (BOK), ktorú slúži za účelom potvrdenia totožnosti držiteľa eID karty pri elektronickej komunikácii a PIN potrebný na odoslanie elektronického dokumentu.

Elektronický formulár na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod sa vypĺňa priamo v internetovom prehliadači. Ak vám nejde zobraziť, často postačí len zmeniť príslušný internetový prehliadač. Elektronický formulár nájdete na tomto linku na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky:

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulár-na-zápis-údajov-o-konečnom-už%C3%ADvateľovi-výhod-v-elektronickej-podobe.aspx

Vyplniť ho môžete po uložení do svojho počítača, pričom zatiaľ nie je potrebné to robiť v systéme. Tlačivo je rovnaké, ako pri listinnom podaní – formulár č. 31. Pri jeho vypĺňaní môžete použiť informácie pre vyplnenie písomného formulára. Rovnaké informácie ako pri listinnom podaní platia aj v prípade príloh pri elektronickom podaní.

V nasledujúcom kroku je potrebné vstúpiť do elektronickej služby prostredníctvom linku: Podávanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľoch výhod – https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_336286.

Po pripojení čítačky čipových kariet a občianskeho preukazu je potrebné spustiť Štart eID. Následne si vyberiete poskytovateľa služby, ktorým je príslušný okresný súd podľa sídla vašej firmy (príslušný registrový súd). Potom stlačíte tlačidlo Prejsť na službu a zadáte bezpečnostný osobný kód (BOK) a vyberiete si firmu, v mene ktorej budete podávať návrh.

V otvorenom okne je následne potrebné vyplniť identifikačné údaje o obchodnej spoločnosti a nahrať formulár návrhu na zápis konečného užívateľa výhod. Formulár musí byť podpísaný elektronickým podpisom. Na záver odosielate žiadosť kliknutím na tlačidlo Odoslať. Po odoslaní návrhu príde správa o prijatí podania, v ktorej bude uvedené identifikačné číslo žiadosti a potvrdenie o prijatí podania.

Aké hrozia podnikateľom sankcie za nesplnenie povinnosti zapísať konečného užívateľa do obchodného registra?

 Každej povinnosti zodpovedá určitá sankcia, ktorá hrozí tomu, kto si nesplní ustanovenú povinnosť. V súvislosti so zápisom konečného užívateľa výhod do obchodného registra možno povinnej osobe uložiť dva druhy sankcií:

 • súd uloží spoločnosti, ktorá si nesplnila povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra, pokutu až do výšky 3 310,- eur,
 • súd uloží spoločnosti, ktorá uvedie nepravdivé informácie v súvislosti s konečným užívateľom výhod a údajov zapisovaných do obchodného registra, pokutu až do výšky 3 310,- eur (zdroj: podnikam.sk).

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím neváhajte na nás obrátiť, sme tu pre Vás. Vieme Vám tiež poradiť firmu, ktorá všetko zariadi za Vás, takže sa zbavíte zbytočných papierovačiek. Navyše za veľmi príjemnú cenu 🙂

Tel: 0903 227 121

Email: info@sedam.sk

Web: www.sedam.sk a www.lepsieucto.com