Streda 15.8.2018

Ministerstvo zdravotníctva SR v nadväznosti na ustanovenie § 62 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovilo všeobecne záväzným právnym predpisom upraviť podrobnosti o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Konkrétne povinnosti zamestnávateľov v súvislosti s ochranou zamestnancov pred vysokými teplotami upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo 99/2016 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (ďalej v texte len ako „vyhláška“).

Povinnosti na strane zamestnávateľa

Pri ochrane zamestnancov pred vysokými teplotami má zamestnávateľ nasledovné základné povinnosti:

  • zabezpečovať na pracovisku optimálne mikroklimatické podmienky v teplom aj chladnom období roka, pričom predpoklady na optimálne mikroklimatické podmienky má vytvárať stavebné riešenie budovy. V prípade, že to stavebné riešenie budovy neumožňuje, je potrebné tieto technické podmienky zabezpečovať prostredníctvom technických zariadení.
  • zabezpečovať pitný režim poskytovaním pitnej vody a iných nápojov dopĺňajúcich minerálne látky vylučované pri práci pre zamestnancov za extrémnych teplôt potením.

Vyhláška ustanovuje, že dlhodobá práca je práca zamestnanca trvajúca dlhšie ako štyri hodiny za pracovnú zmenu. Za mimoriadne teplý deň považuje vyhláška deň, kedy teplota vonkajšieho vzduchu presiahne 30 °C.

Sankcie v prípade porušenia povinností zamestnávateľa pri ochrane zdravia pred vysokými teplotami

Ak si zamestnávateľ zanedbá a nesplní svoje povinnosti v súvislosti s ochranou zdravia zamestnancov pri vysokých teplotách, príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva mu môže uložiť pokutu až do výšky 50 000 eur.  (zdroj: podnikam.sk)