Piatok 18.5.2018

Elektronická komunikácia s úradmi bude od 1.7.2018 povinná aj pre fyzické osoby – podnikateľov.

 Finančná správa organizuje bezplatné školenia k elektronickej komunikácii v termíne od 21.5.2018 do 6.6.2018. Prihlášky sa prijímajú do naplnenia kapacít. Tu nájdete všetko potrebné info ohľadom školení.

 

 Doručovanie podaní tak už bude možné iba prostredníctvom e-podateľne Finančnej správy SR alebo cez e-podateľňu Ústredného portálu verejnej správy (v niektorých prípadoch), ich podpisovanie zabezpečí kvalifikovaný elektronický podpis (tzv. KEP).

 Fyzické osoby bez živnostenského oprávnenia registrované pre daň z príjmov iba z dôvodu prenájmu nehnuteľnosti, nebudú povinné komunikovať s Finančnou správou SR elektronickými prostriedkami.

👉 Doručovanie podaní

Povinné osoby musia podania doručovať elektronickými prostriedkami cez elektronickú podateľňu Finančnej správy SR (www.financnasprava.sk) a podpisovať ich kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP), alebo cez elektronickú podateľňu Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) spôsobom podľa zákona o e-Governmente.

Zároveň platí, že:

  • podania, ktoré nemajú predpísanú štruktúrovanú formu je možné  doručovať cez elektronickú podateľňu Finančnej správy SR alebo Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS),
  • podania, ktoré majú predpísanú štruktúrovanú formu je nutné doručovať iba prostredníctvom elektronickej podateľne Finančnej správy SR v súlade s podmienkami a podrobnosťami o e-komunikácii (napr. formuláre podľa daňového poriadku, zákona o DPH a pod.). Na takéto podania, doručené inak ako elektronicky, sa nebude prihliadať.

👉 Ak nemáte občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID kartu), čítačku čipových kariet, BOK kód, prípadne nahraté certifikáty, môžete o eID kartu, BOK kód, čítačku čipových kariet a o nahratie certifikátov môžete požiadať na ktoromkoľvek z 84 pracovísk oddelenia dokladov nezávisle od miesta vášho trvalého pobytu. Základná zákonná lehota na vydanie občianskeho preukazu je 30 dní.

👉 Ak nemáte nainštalované ovládače k čítačke čipových kariet, aplikácie na prihlásenie s eID kartou a pre KEP karte nájdete ich na portáli www.slovensko.sk v sekcii „Na stiahnutie“.

Ak ste sa ešte neregistrovali na portáli Finančnej správy SR a chcete vedieť máte 3 možnosti:

  1. Registrácia pomocou eID karty s BOK kódom,
  2. cez KEP
  3. alebo prostredníctvom registračného formulára.

✔ Je potrebné, aby ste s registráciou začali dostatočne vopred, pretože proces registrácie je nutné následne autorizovať, čo môže trvať aj niekoľko dní. Postup registrácie, prihlásenia a autorizácie pomocou eID karty na portáli Finančnej správy SR nájdete vysvetlený krok za krokom v praktickom VIDEONÁVODE. Najrýchlejšia a najjednoduchšia je registrácia a aj autorizácia eID kartou (cez ÚPVS) alebo použitím KEP, kde sa nevyžaduje osobná návšteva správcu dane (daňový úrad, colný úrad). Po prihlásení sa na portál Finančnej správy SR, v časti „Autorizácie“ kliknite na „Žiadosť o autorizáciu“ a vyplníte príslušný formulár. Informácia o úspešnej autorizácii vám príde e-mailom.

✔ Pri registrácii prostredníctvom registračného formulára je potrebné sa k autorizácii dostaviť osobne k správcovi dane a doložiť viaceré dokumenty a ak nemáte eID kartu, budete u správcu dane musieť uzatvoriť aj písomnú dohodu o elektronickom doručovaní.

👉 Poverenie zástupcu

Elektronickou komunikáciou so štátnou správou môžete poveriť aj svojho zástupcu, napríklad účtovníka, či daňového poradcu. Konanie zástupcu alebo ním poverenej osoby sa považuje za konanie daňového subjektu.

✔ V takomto prípade je potrebné pri autorizácii aj plnomocenstvo na využívanie autorizovaných elektronických služieb. Ak je zástupcom právnická osoba a nekoná v jej mene štatutárny orgán, vyžaduje sa aj poverenie štatutárneho orgánu právnickej osoby inej osobe, ktorú na konanie poveril. Plnomocenstvo sa nevyžaduje, ak v mene daňového subjektu koná poverená osoba. V tomto prípade je potrebné predložiť poverenie štatutárneho orgánu právnickej osoby. Nie je potrebné mať aj úradne overené splnomocnenie, ak subjekt splnomocňuje svojho účtovníka alebo zástupcu na elektronickú komunikáciu, nakoľko podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) sa na plnomocenstve nevyžaduje úradne overený podpis. (zdroj: podnikam.sk)

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte na nás obrátiť. Sme tu pre Vás.

Váš SEDAM tím