Utorok 5.11.2019

Povinnosť inventarizácie hmotného a nehmotného majetku vyplýva zo zákona o účtovníctve a vykonáva sa najmenej raz za 4 roky. Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania overuje, či stav majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.

Pre rok 2020 nenastávajú v oblasti inventarizácie majetku a záväzkov žiadne zmeny.

Inventarizácia zásob a peňažných prostriedkov

Inventarizácia sa vykonáva ku dňu zostavenia riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky. Inventarizácia zásob a peňažných prostriedkov sa môže vykonávať aj v priebehu účtovného obdobia.

Inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti je potrebné vykonať najmenej 1 krát za účtovné obdobie. Peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka inventarizovať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

V prípade, že skutočný stav zistený inventarizáciou je vyšší ako účtovný, hovoríme o prebytku. V opačnom prípade sa jedná a manko (pri peňažných prostriedkoch – schodok).

Manko môže vzniknúť

  • Živelnou pohromou
  • Odcudzením majetku neznámym páchateľom (po potvrdení políciou)
  • Odcudzením majetku známym páchateľom

Vzniká pri manku daňová povinnosť?

Príklad: 

Som platiteľ DPH a zaoberám sa obchodnou činnosťou. Pri inventúre tovaru v sklade som zistil manko v sume

2 000 eur. Vzniká mi povinnosť odviesť DPH?

Daň z pridanej hodnoty na území Slovenskej republiky upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

Čo je predmetom dane z pridanej hodnoty vymedzuje ustanovenie § 2 ods. 1 zákona o DPH. Predmetom dane je okrem iného aj dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby.

Aby došlo k zdaneniu daňou z pridanej hodnoty, musia byť splnené tri podmienky. Dodanie tovaru musí byť uskutočnené:

  • zdaniteľnou osobou,
  • v tuzemsku,
  • za protihodnotu.

Pri vzniku manka nedochádza k dodaniu tovaru za protihodnotu. Vznik manka nie je zdaniteľným obchodom, preto nevzniká povinnosť priznania a odvedenia dane z pridanej hodnoty.

Manká a škody

Manká a škody sú daňovými výdavkami do výšky prijatých náhrad s výnimkou uvedenou v § 19 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov, stratného v maloobchodnom predaji na základe ekonomicky odôvodnených noriem úbytkov tovaru určených daňovníkom a s výnimkou nezavinených úhynov zvierat, ktoré nie sú na účely tohto zákona hmotným majetkom; škodou nie je preukázaný úhyn alebo nutná porážka zvieraťa do základného stáda.

V súlade s § 19 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov škody nezavinené daňovníkom vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy (zemetrasenie, povodeň, krupobitie, lavína, blesk) alebo spôsobené neznámym páchateľom v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť  potvrdená políciou sú uznanými daňovými výdavkami v plnej výške.

Pri inom type škôd je potrebné hľadať hmotne zodpovednú osobu a takejto osobe zhmotniť vzniknutú škodu. Iná škoda totiž nie je daňovo uznateľným výdavkom.

Škoda  je  definovaná  v § 26 ods. 6 zákona o účtovníctve ako neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku.

Príklad:

Inventarizáciou sa v sklade spoločnosti zistilo manko tovaru. Sklad majú na starosti zamestnanci, ktorí podpísali hmotnú zodpovednosť. V tomto prípade nie je možné uznať zníženie hodnoty skladu ako daňový výdavok. Manko je potrebné zosobniť zamestnancom, ktorí by mali hodnotu tovaru vrátiť.

Vrátenie odpočítanej DPH pri krádeží tovaru

Možno pre niekoho prekvapujúcou povinnosťou podnikateľov je vrátenie odpočítanej DPH pri krádeži tovaru. Tí sú tak nútení okrem znášania následkov krádeže ešte aj vrátiť už uplatnenú DPH.

V prípade krádeže tovaru, pri ktorom platiteľ odpočítal daň, je platiteľ povinný odviesť daň vo výške odpočítanej dane; ak je tovar predmetom odpisovania podľa osobitného predpisu (§ 22 zákona č. 595/2003 Z .z.), zníži platiteľ odvod dane o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom. Ak bol odcudzený tovar, ktorý bol predmetom nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci (tzv. finančný lízing), odvedie platiteľ daň zníženú o daň, ktorú z tohto tovaru už odviedol, najviac však do výšky odpočítanej dane. Platiteľ daň odvedie za to zdaňovacie obdobie, v ktorom zistil krádež tovaru. (zdroj: podnikam.sk)

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím neváhajte na nás obrátiť, sme tu pre Vás 🙂

Tel: 0903 227 121

Email: info@sedam.sk

Web: www.sedam.sk a www.lepsieucto.com