Plánujete požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020? Rozhodli ste sa využiť  elektronickú formu doručenia žiadosti a súvisiacich dokladov? Tak čítajte ďalej, poradíme Vám ako na tom 🙂

👉 Zamestnanec, ktorý poberal v zdaňovacom období roka 2020 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (t. j. zo zamestnania), môže najneskôr do 15. februára 2021 požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, ktoréhokoľvek z týchto zamestnávateľov.

❓ Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane možno podať:

📩 v písomnej v listinnej forme (osobne, poštou, kuriérom) alebo
📧 v elektronickej forme – emailom, ak sa zamestnanec na tejto forme komunikácie predtým so zamestnávateľom dohodol

Doručovanie elektronickými prostriedkami medzi zamestnávateľom a zamestnancom

Doručovanie podkladov k ročnému zúčtovaniu dane elektronickými prostriedkami je podmienené uzatvorením dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom, tzn. malo by sa uskutočňovať spôsobom vopred dohodnutým.

Zákon o dani z príjmov nestanovuje formu takejto dohody, t. j. dohoda môže mať listinnú aj digitálnu formu (email, odsúhlasenie prostredníctvom intranetu a pod.).
V jej obsahu by mali by identifikované podmienky, na základe ktorých sa doručovanie bude realizovať, napr. moment odoslania/doručenia, podpis a pod.

V rámci elektronického doručovania sa napríklad môže zamestnávateľ dohodnúť so zamestnancom, že prostredníctvom e-mailu zašle zamestnanec scan vyplnenej žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane a rovnako tak aj scan súvisiacich dokladov preukazujúcich nároky na zníženie základu dane.

Celá informácia z Finančnej správy je tu, zdroj: (Daňové noviny, web Finančnej správy)

Ak by ste mali akékoľvek otázky k tejto téme, neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre Vás.

Váš SEDAM