Utorok 10.4.2018

✔ Pri úrokoch a ich daňovom posúdení je najdôležitejším faktom, či sú dve zmluvné strany závislé osoby podľa zákona o dani z príjmov. Ak je totiž pôžička dohodnutá medzi závislými osobami, úrokový náklad nemusí byť vždy daňovo uznaný.

 

✔ Za všetko môžu tzv. pravidlá nízkej kapitalizácie, ktoré sú obsiahnuté v § 21 a zákona o dani z príjmov. Od 1.1.2015 sa tieto pravidlá vzťahujú na daňovníka – právnickú osobu (dlžníka) účtujúcu v ústave podvojného účtovníctva alebo podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, ktorý je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou so stálou prevádzkarňou na území SR. Pri poskytnutí pôžičky alebo úveru závislou osobou, dlžník zahrnie do daňových výdavkov úroky a súvisiace náklady na prijaté úvery a pôžičky maximálne do výšky 25 % ukazovateľa EBIDTA.

✔ Ukazovateľ EBIDTA sa vypočíta z výsledku hospodárenia za príslušné zdaňovacie obdobie (ktorého súčasťou sú aj úroky a súvisiace náklady na prijaté úvery a pôžičky), ku ktorému sa pripočítajú účtovné odpisy (účet 551) a náklady na prijaté úvery a pôžičky (účet 562), z výslednej sumy sa vypočíta 25 %. Tie náklady na prijaté úvery a pôžičky od závislých osôb, ktoré prekročia 25 % ukazovateľa EBIDTA sú nedaňovým výdavkom podľa § 21a zákona o dani z príjmov.

Príklad

Obchodná spoločnosť dosiahla za rok 2018 výsledok hospodárenia  zisk vo výške 3 820 €, účtovné odpisy na účte 551 vo výške 20 000 €, náklady na účte 562  vo výške 30 000 €, úroky a súvisiace náklady spojené s pôžičkou od tuzemskej závislej osoby zaúčtovala vo výške 16 000 €. Výpočet ukazovateľa EBIDTA= 3 820+20 000+30 000=53 820 €*25%=13 455 €. Suma 2 545 € (16 000-13 455) je nedaňovým výdavkom na r. 130 (a súčasne r.13 tabuľky A) tlačiva daňového priznania právnických osôb za rok 2017.

Pozor! Do ukazovateľa nízkej kapitalizácie sa započítavajú aj ďalšie súvisiace výdavky, ktoré sú s pôžičkou spojené.

Úroky pri úvere na obstaranie majetku

✔  Pri tých úveroch, ktoré slúžia na obstaranie odpisovaného majetku je postup zahrňovania úrokov odlišný. V prípade, že sa takéto úroky zahŕňajú do obstarávacej ceny majetku, do výpočtu EBITDA pre účely nízkej kapitalizácie sa nezahŕňajú. Teda úroky, ktoré budú na základe rozhodnutia účtovnej jednotky účtované na účet 042 sa do stavu úverov a pôžičiek pre účely nízkej kapitalizácie nezapočítajú.

Na koho sa pravidlá nízkej kapitalizácie nevzťahujú

V § 21a sú takisto vymenované výnimky, u ktorých sa povinnosť sledovať výšku nákladových úrokov neuplatňuje. Patria sem:

✔  banky a pobočky zahraničnej banky

✔  poisťovne

✔  zaisťovne

✔  subjekty podľa osobitného predpisu (napr. dôchodcovské správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, finanční agenti  a finanční poradcovia, subjekty kolektívneho investovania, správcovská spoločnosť )

✔  lízingové spoločnosti.

POZOR! – Pravidlá nízkej kapitalizácie sa uplatňujú aj v prípade, ak veriteľom je fyzická osoba – konateľ spoločnosti. Osoba veriteľa je definovaná ako  závislá osoba – daňovník  s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo daňovník s obmedzenou daňovou  povinnosťou so stálou prevádzkarňou na území SR, teda veriteľom môže byť aj fyzická aj právnická závislá osoba.

Pravidlá transferového oceňovania

✔  Jednou z najnepríjemnejších starostí daňovníkov je povinnosť viesť k poskytnutým alebo prijatým pôžičkám medzi závislými osobami aj transferovú dokumentáciu. Tá by mala preukázať, že úroky zaúčtované a vyplatené medzi spriaznenými osobami sú aspoň približne v trhovej výške. To znamená, že rovnakú výšku úveru za približne rovnakých podmienok by poskytla aj nezávislá organizácia.

✔  K výške úroku je vhodné mať dostatočnú podpornú dokumentáciu, ktorá odzrkadľuje trhovú výšku úrokov. V dokumentácii k transferovým cenám je vhodné mať zdokumentovanú výšku úrokov na základe objektívnych kritérií, napríklad poskytnutá pôžička bankou za porovnateľných podmenok.

Úroky z prijatých a poskytnutých úverov medzi nezávislými osobami

✔  V prípade, ak si spoločnosť vezme podnikateľský úver z banky a financovanie súvisí s podnikateľskou činnosťou, náklady vo forme úrokov sú plne uznateľnými daňovými výdavkami. V prípade, ak si banka úroky strháva priamo z úverového účtu, účtovanie prebieha nasledovným spôsobom:

MD – 562 – Úroky

D – 221 – Bankové účty

Podobne je to aj pri poskytnutých úveroch a pôžičkách nezávislým osobám. Úrokový výnos je zdaniteľným príjmom a účtovanie prebieha nasledovným spôsobom:

MD – 221 – Bankové účty

D – 662 – Úroky

Záver

Momentálne platí stav, že daňovú uznateľnosť úrokov musíme skúmať len pri závislých osobách. Horšou správou je, že z iniciatívy Európskej komisie sa navrhuje uplatňovať pravidlá nízkej kapitalizácie na všetky úroky – teda aj také, ktoré nie sú vyplácané závislým osobám. V zákone o dani z príjmov sa však táto diskutovaná zmena zatiaľ neprejavila a tak sa pravidlá nízkej kapitalizácie budú uplatňovať aj v roku 2018 len na závislé osoby.

zdroj: podnikam.sk