31.10.2021

Ak preferujete podcasty, link na náš podcast je tu: https://www.sedam.sk/co-je-to-zrazkova-dan-2/

Pre mnohých ľudí je tento pojem neznámy a pritom sme sa s týmto druhom dane už stretli takmer všetci. Tak ako väčšina dani z príjmov, je zrážková daň definovaná v zákone o dani z príjmov. Podstata zrážkovej dane spočíva v tom, že fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vypláca príjem podliehajúci zrážkovej dani je zároveň aj platiteľom dane a osoba, ktorej je takýto príjem vyplácaný dostane príjem už čistý, to znamená zdanený a neuvádza ho v daňovom priznaní.

Pri zrážkovej dani sa používajú, v závislosti od druhu príjmu, tri sadzby dane, a to 7 %, 19 % a 35 %-tná sadzba dane. Poďme sa teda pozrieť na to, ktorú sadzbu dane v akých prípadoch používame.

Zrážkovej dani vo výške 7 % podliehajú prioritne tieto príjmy:

 • dividendy, t. j. podiely na zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva,
 • príjmy plynúce zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení,
 • podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva,
 • vyrovnací podiel,
 • podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva, ale aj
 • príjmy, ktoré plynú daňovníkovi nezmluvného štátu a sú vyplácané verejnou obchodnou spoločnosťou alebo komanditnou spoločnosťou. Ide o príjem, ktorý plynie z dôvodu, že sa daňovník podieľal na základnom imaní obchodnej spoločnosti alebo družstva.

Skupina príjmov, pri ktorých sa vyberá daň zrážkou vo výške 19 % je najväčšou skupinou, preto uvádzam iba vybrané (najviac vyskytované príjmy), ostatné príjmy možno nájsť v zákone o dani z príjmov. Čiže daň vo výške 19 % sa uplatňuje napríklad pri týchto príjmov:

 • úroky, výhry alebo iné výnosy plynúce z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov bežných účtov, z účtov stavebných sporiteľov a z vkladových účtov (výnimkou je, ak je príjemcom úroku alebo výnosu podielový fond, doplnkový dôchodkový fond, banka alebo pobočka zahraničnej banky alebo Exportno-importná banka SR),
 • peňažná výhra v lotériách a iných podobných hrách, peňažná výhra z reklamných súťaží a žrebovaní, peňažná cena z verejných súťaží, pričom okruh súťažiacich je obmedzený podmienkami súťaže alebo súťažiaci boli vybraný usporiadateľom súťaže, peňažná cena zo športových súťaží,
 • dávky z doplnkového dôchodkového sporenia a plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku,
 • príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu (ak sa daňovník dohodne s platiteľom dane, že mu príjem zdaní zrážkovou daňou),
 • výnosy (príjmy) z dlhopisov a pokladničných poukážok a z ich predaja, ak plynú daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadeného na podnikanie,
 • a iné.

Zrážka dane vo výške 35 % sa uplatní v prípade, ak príjem plynie daňovníkovi nezmluvného štátu. Ide o príjmy, ktoré som uvádzala pri predošlých sadzbách.

Ak ste na strane toho, kto príjem vypláca, tak vašou povinnosťou je:

odviesť daň  správcovi dane  najneskôr do 15. dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Súčasne má platiteľ povinnosť správcovi dane  doručiť  v tej istej lehote oznámenie  o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou.

Ak ste na strane toho, kto príjem prijíma (tej lepšej strane), tak v prípade uvádzaných príjmov vám bude príjem vyplatený už po zrazení dane, t. j. v tzv. čistom. Týmto je všetko vysporiadané a nemusíte príjem už uvádzať do daňového priznania.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať, sme tu pre Vás.

Váš SEDAM