Zákonom č. 76/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce. Čo všetko táto novela zmenila sa dozviete v tomto blogu. 

💻 Rozsiahlejšou novelou sa zaviedli nové pojmy ako domácka práca alebo telepráca, ktorá je trvalá a pravidelne vykonávaná z domu zamestnanca. Patria k nej viaceré benefity a musí byť dohodnutá už v pracovnej
zmluve. Druhou možnosťou je príležitostný home-office, ktorý je iba mimoriadnou možnosťou na prácu z domu.

Stravné poukážky
🍱 Novela Zákonníka práce rieši aj stravné poukážky, tzv. gastrolístky. Zamestnanec si bude môcť vybrať medzi gastrolístkom a finančným príspevkom. Zároveň sa zavedie elektronická forma stravovacej poukážky, ktorá bude povinná od 1. januára 2023. Zníži sa aj výška poplatku zamestnávateľa za sprostredkovanie stravovania z 3 % na maximálne 2 %.

👉 Novela upravuje aj dočasné prideľovanie zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami a prináša nový model primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov.

Súčasne sa novelou umožnilo osobám starším ako 15 rokov vykonávať aj iné ľahké práce, ktoré neohrozujú ich zdravie či školskú dochádzku.

Doplnil sa tiež nový výpovedný dôvod, a to dovŕšenie veku 65 rokov a vek určený na nárok na starobný dôchodok. Obe podmienky pritom musia byť splnené súčasne. Takýto zamestnanec má nárok na odstupné.

Rozšíriť sa má počet zástupcov zamestnancov v tripartite z jedného minimálne na troch.

✔️ Článkom č. V novely (novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) sa finančný príspevok na stravovanie poskytnutý v zmysle § 152 Zákonníka práce v plnej výške oslobodzuje od dane z príjmov. Oslobodenie už nie je podmienené povinnosťou zamestnanca preukázať lekárskym potvrdením od špecializovaného lekára, že zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zabezpečeného zamestnávateľom.

Novela Zákonníka práce je účinná od 1. marca 2021 okrem vybraných ustanovení s posunutou účinnosťou. (zdroj: Daňové noviny, obrázok: Pexels.com)

V prípade, že máte akékoľvek otázky k tejto téme, neváhajte nás kontaktovať. Sme Vám k dispozícii.

Váš SEDAM