Mám právo pýtať od zamestnanca potvrdenie o negatívnom teste?

Áno, zamestnávateľ má právo od 2.11.2020 (po termíne celoštátneho testovania) od zamestnanca požadovať preukázanie sa negatívnym testom (podľa Národného inšpektorátu práce to umožňuje Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci).

Čo ak zamestnanec nebol na celoštátnom testovaní alebo v súkromnom zariadení na testovaní Covid-19 v čase medzi 30.10-1.11.2020?

Je potrebné uviesť, že ide o prekážku na strane zamestnanca a nie zamestnávateľa.

Prvá možnosť: zamestnávateľ môže, ale nemusí, zamestnancovi poskytnúť v súlade so Zákonníkom práce pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy (neplatené voľno).

Druhá možnosť: zamestnávateľ môže preukázať súčinnosť a dohodnúť sa so zamestnancom na homeoffice pri práci, pri ktorej je to realizovateľné.

Tretia možnosť: zamestnávateľ sa môže dohodnúť so zamestnancom, že si bude čerpať dovolenku.

Štvrtá možnosť: ak zamestnávateľ nepristúpi ani na jednu z vyššie uvedených možností, zamestnanec má absenciua nemá nárok na mzdu ani inú náhradu mzdy.

Má zamestnanec, ktorý nebol na testovaní nárok na karanténne nemocenské?

Nie, nemá nárok. Ak zamestnanec nemá absolvované testovanie (celoštátne testovanie alebo testovanie v súkromnom zariadení PCR testom) vo vyššie uvedenom termíne, nemá nárok na tzv. karanténne nemocenské.

V prípade, ak bude mať zamestnanec neplatené voľno alebo absenciu, mám nejaké povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni?

Áno, ak bude mať zamestnanec z dôvodu nariadenej karantény v prípade neabsolvovania testu na Covid-19 neplatené voľno alebo absenciu v zamestnaní, je zamestnávateľ povinný nahlásiť Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni prerušenie povinného poistenia. Zamestnanec sa následne musí prihlásiť do zdravotnej poisťovne ako samoplatiteľ (platí pre obdobie trvania neplateného voľna alebo pre prípad absencie v zamestnaní).

V prípade otázok kontaktujte svoju účtovníčku.

Váš Sedam tím