Pondelok 23.7.2018

Začneme tým najdôležitejším, čo je faktúra. 

Podľa § 71 ods. 1 zákona o DPH faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry.

Na Slovensku neexistuje predpis, ktorý by prikazoval účtovným jednotkám zasielať faktúry v listinnej podobe. Faktúry môžu byť pokojne zasielané elektronicky. Príjemca si musí byť istý, že je schopný po technickej stránke prijať elektronickú faktúru a zabezpečiť vierohodnosť jej pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť. Po nových pravidlách v súvislosti s GDPR by sa už však mali daňovníci dávať pozor na to, aby faktúry, ktoré obsahujú osobné údaje fyzickej osoby zasielali zaheslované.

Za faktúru sa považuje aj každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje. Sem patria viac známe dobropisy a ťarchopisy. Dobropis znižuje pôvodne fakturovanú sumu napríklad, ak časť dodávky bola zrušená. Ťarchopis funguje presne naopak.

Kto je povinný vystaviť faktúru

Povinnosť vystaviť faktúru určuje zákon o DPH. Ten presne vymedzuje, kto a kedy musí vystaviť faktúru. Povinnosť vyhotoviť faktúru s predpísanými náležitosťami má:

 • platiteľ,
 • zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom,
 • každá osoba, ktorá dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu,
 • zahraničná osoba zastupovaná daňovým zástupcom podľa § 69a,
 • zahraničná osoba zastupovaná daňovým zástupcom podľa § 69aa.

Práve prvé dva body sú pre bežných podnikateľov najdôležitejšie. Platiteľ DPH vystavuje faktúru v nasledovných prípadoch:

 • pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku inej zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou,
 • pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, keď je osobou povinnou platiť daň príjemca tovaru alebo služby, a to aj, ak je dodanie tovaru alebo služby oslobodené od dane,
 • pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v treťom štáte pre zdaniteľnú osobu,
 • pri dodaní tovaru formou zásielkového predaja s miestom dodania v tuzemsku,
 • pri dodaní tovaru oslobodeného od dane do iného členského štátu EÚ
 • pri prijatí platby pred dodaním tovaru alebo služby podľa písmen.

To, že je potrebné faktúru vystaviť pri dodaní tovaru a služby, kde je uvedená DPH je pravdepodobne väčšine podnikateľov jasné. Pozor si je potrebné dať pri prijatí platby pred dodaním tovar alebo služby. Aj v tomto prípade má povinnosť platiteľ vystaviť faktúru.

Vystavovanie faktúr podnikateľov, ktorí nie sú platiteľmi DPH

Osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť sú pre účely DPH zdaniteľné osoby. Zákon o DPH ukladá povinnosť vystavovať faktúry aj zdaniteľným osobám. Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je povinná vyhotoviť faktúru v týchto prípadoch:

 • pri dodaní služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte, do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola dodaná služba alebo prijatá platba pred dodaním služby. Povinnosť vyhotoviť faktúru nemá zdaniteľná osoba, ak dodáva poisťovacie služby podľa § 37 a finančné služby podľa § 39 zákona o DPH s miestom dodania v inom členskom štáte,
 • pri dodaní služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 v treťom štáte, do 15 dní odo dňa dodania služby alebo do 15 odo dňa prijatia platby pred dodaním služby, alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá. Povinnosť vyhotoviť faktúru nemá zdaniteľná osoba, ak dodáva poisťovacie služby podľa § 37 a finančné služby podľa § 39 zákona o DPH s miestom dodania v treťom štáte,
 • pri oprave základu dane podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že podnikatelia – neplatitelia DPH nie sú povinní vystavovať faktúru za každé dodanie tovaru služby.

Príklad: Slovenská spoločnosť – neplatiteľ DPH sa zaoberá dodávaním reklamných služieb. Spoločnosť je registrovaná podľa §7a z titulu dodávania služieb do iných štátov EÚ. Spoločnosť poskytla reklamnú službu do Českej republiky pre podnikateľa. Spoločnosť je povinná vystaviť faktúru, nakoľko ide o dodanie služby podľa § 15 ods. 1 s miestom dodania v inom členskom štáte. Spoločnosť takisto poskytla reklamné služby pre slovenského podnikateľa. Pri dodaní takejto služby neexistuje zákonná povinnosť vystavenia faktúry. Stačí ak k dodaniu bude účtovným dokladom napríklad zmluva o poskytnutí služieb.

Samozrejme, aj bežní podnikatelia vystavujú faktúry bez ohľadu na to, či sú platitelia DPH alebo nie. Faktúra spolu so zmluvou je najbežnejším daňovým dokladom, ktorý vstupuje do účtovníctva. Ak by neexistovala zmluva tak bez faktúry nie je možné daný výnos/náklad zaúčtovať. Preto faktúry vystavujú tak platitelia, ako aj neplatitelia DPH, aj keď zákon takéto povinnosti ukladá len v konkrétnych prípadoch.

Aké informácie musí obsahovať faktúra

Na záver prinášame prehľad zákonných náležitostí, ktoré musí obsahovať vystavená faktúra podľa zákona o DPH. Nie všetky body sa týkajú každého podnikateľa.

 • meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala,
 • meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba,
 • poradové číslo faktúry,
 • dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 • dátum vyhotovenia faktúry,
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 • základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 • uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane; pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane“,
 • výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy v § 66,
 • slovnú informáciu „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby, vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 4,
 • slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby,
 • údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12,
 • slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“, ak sa uplatní osobitná úprava podľa § 65,
 • slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“, „úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela“ alebo „úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti“, a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66,
 • meno a priezvisko alebo názov daňového zástupcu podľa § 69a alebo § 69aa, adresu jeho sídla alebo bydliska a jeho osobitné identifikačné číslo pre daň, ak zahraničná osoba je zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a alebo § 69aa.

Pozor! Ak ktokoľvek uvedie na faktúre sumu DPH, je povinný takúto sumu skutočne aj odviesť do štátneho rozpočtu. Táto povinnosť sa týka aj neplatiteľov DPH. (zdroj podnikam.sk)

Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom tejto témy, neváhajte nás kontaktovať. Váš SEDAM tím