Pondelok 1.4.2019

Tento článok nie je prvoaprílový žart, bohužial pokuty za nedodržanie daňových povinností a zákonov vedia siahať skutočne vysoko. Dnes je zároveň aj posledný deň kedy je možné podať daňové priznanie z dani k príjmu, tak nezabudnite 🙂

Aby sme Vás ukludnili, dovolíme si trošku optimizmu, aj keď sú v zákone niektoré pokuty v naozaj obrovskej sume, skutočná výška pokút sa vo väčšine prípadov nachádza výrazne bližšie k najnižším limitom možnej pokuty.

Správny delikt definícia

Zákon o správe daní (daňový poriadok) na začiatku časti o pokutách a sankciách vymedzuje, za ktoré porušenia daňových zákonov je možné uložiť pokutu.

Správne delikty sú popísané v § 154 daňového poriadku a týkajú sa všetkých druhov daní. Daňový poriadok teda v tejto časti nadväzuje na ďalšie daňové predpisy (zákon o DPH, zákon o dani z príjmov, zákon o miestnych daniach a pod.).

Správnym deliktom môže byť tak porušenie povinnosti peňažnej povahy, ako aj nepeňažnej povahy.

Správneho deliktu sa dopustí ten, kto:

a) nepodá daňové priznanie v

 • ustanovenej lehote,
 • lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 1,
 • lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 2,

b) nesplní registračnú povinnosť v ustanovenej lehote,

c) nesplní oznamovaciu povinnosť v ustanovenej lehote,

d) nesplní povinnosť uloženú rozhodnutím správcu dane,

e) uvedie v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal v daňovom priznaní uviesť,

f) zaplatí podľa osobitných predpisov bez podania daňového priznania daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal skutočne zaplatiť,

g) uplatní si nárok podľa osobitných predpisov vo výške, ktorá je väčšia ako nárok, ktorý si mal právo uplatniť podľa osobitných predpisov,

h) zapríčiní svojím konaním podľa § 48 ods. 1 určenie dane podľa pomôcok,

i) uvedie v dodatočnom daňovom priznaní sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje

 • zvýšenie dane,
 • zníženie nadmerného odpočtu,
 • zníženie uplatneného vrátenia dane alebo
 • zníženie uplatneného nároku podľa osobitného predpisu,

j) nesplní niektorú z povinností nepeňažnej povahy podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov, pričom nejde o správny delikt podľa písmen a) až i).

Správny delikt peňažnej povahy sa týka predovšetkým priznania nižšej výšky dane, uplatnenia vyššieho nadmerného odpočtu alebo uplatnenia iného nároku, ktorý vychádza z ďalších daňových predpisov.

Príklad:

Správnym deliktom peňažnej povahy je zaplatenie nižšej dane z príjmov, ako bola uvedená v daňovom priznaní.

Správnych deliktov nepeňažnej povahy existuje takisto viacero druhov. Jedná sa najmä o nesplnenie si povinností podať daňové priznanie, nesplnenie si registračnej povinnosti, alebo nesplnenie si oznamovacej povinnosti, alebo povinnosti, ktorá je uložená správcom dane. Správnym deliktom nepeňažnej povahy môže byť takisto aj taký delikt, ktorý nie je explicitne vymedzený v daňovom poriadku, ale svojou povahou spĺňa podstatu správneho deliktu a vychádza z niektorého z ďalších daňových predpisov.

Pokuty

Daňovníkom, ktorí zanedbajú nejakú z daňových povinností, hrozia za ich prešľapy najmä dva druhy trestov. Prvým je pokuta.

Pokuta je sankciou, ktorú má právo uložiť správca dane pri nesplnení niektorej z povinností ustanovenej daňovým poriadkom. Pokuta môže byť v závislosti od druhu správneho deliktu uložená v presne stanovenej výške, prípadne sa môže odvíjať od konkrétnej výšky správneho deliktu peňažnej povahy. Samozrejme v tomto prípade platí, čím viac bol štátny rozpočet ukrátený, tým vyššia pokuta daňovníkovi hrozí.

Správca dane za nesplnenie daňových povinností uloží alebo vyrubí daňovému subjektu pokutu za správny delikt ak :
a) nepodá daňové priznanie v
 • ustanovenej lehote – pokuta od 30 eur až do 16 000 eur,
 • lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 1 daňového poriadku od 30 eur až do 16 000 eur
 • lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 2 daňového poriadku – pokuta od 60 eur až do 32 000 eur,
b) nesplní registračnú povinnosť v ustanovenej lehote – pokuta od 60 eur až do 20 000eur,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť v ustanovenej lehote – pokuta od 30 eur až do 3 000eur
d) nesplní povinnosť uloženú rozhodnutím správcu dane – pokuta od 60 eur až do 3 000eur,
e) uvedie v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal v daňovom priznaní uviesť,
f) zaplatí podľa osobitných predpisov bez podania daňového priznania daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal skutočne zaplatiť,
g) uplatní si nárok vo výške, ktorá je väčšia ako nárok, ktorý si mal právo uplatniť podľa osobitných predpisov,
h) zapríčiní svojím konaním podľa § 48 ods. 1 určenie dane podľa pomôcok,
i) uvedie v dodatočnom daňovom priznaní sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje
 • zvýšenie dane,
 • zníženie nadmerného odpočtu,
 • zníženie uplatneného vrátenia dane napr. spotrebné dane alebo
 • zníženie uplatneného nároku podľa osobitného predpisu, napr. zákon č. 595/2003 Z. z.
j) nesplní niektorú z povinností nepeňažnej povahy podľa tohto zákona, pričom nejde o správny delikt podľa písmen a) až i) napr. nepodanie súhrnného výkazu, prehľadu – pokuta od 60 eur až do 3 000 eur.
Za spáchanie správneho deliktu správca dane ukladá pokuty, pričom pokutu neuloží, ak nepresiahne 5 eur, a ak je správcom dane obec, ak nepresiahne 3 eurá.

Úrok z omeškania

Úrok z omeškania predstavuje ďalší typ trestu pre daňovníka, ktorý si neplní riadne a načas svoje daňové povinnosti. Úrok z omeškania sa vyrubuje v prípade, že daňovník neuhradí v zákonom stanovenej dobe daň. Je pritom jedno, či ide o daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov, zrážkovú daň, prípadne ide len o preddavky na daň.

Úrok sa vymeria vo výške štvornásobku úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku alebo v deň nasledujúci po dni, v ktorom mal byť preddavok na daň zaplatený alebo odvedený, alebo splátka dane zaplatená. V súčasnosti sú úrokové sadzby po celom svete veľmi nízke a výnimkou nie je ani Európa, takže na výpočet výšky úroku sa použije druhá možnosť v zákone a tou je, že ak výška úroku vypočítaná týmto spôsobom nedosiahne 15 %, použije sa úroková sadzba vo výške 15 %.

Úhrnná pokuta

Umožňuje správcovi dane potrestať daňový subjekt jednou pokutou pri dopustení sa viacerých správnych deliktov. V mnohých prípadoch je to hospodárnejšie a pre obidve strany účelnejšie.

Princípom v tomto prípade je, že ak sa daňovník dopustí viacerých rôznych správnych deliktov, správca dane mu môže uložiť pokutu v úhrnnej výške za všetky porušenia daňových predpisov, pričom výška pokuty nesmie byť nižšia, ako výška najvyššej dolnej hranice sadzby pokuty ustanovenej za správny delikt z tých správnych deliktov, ktorých sa dopustil.

Odpustenie pokuty

Áno, daňový poriadok myslí aj na takúto možnosť. V § 157 zákona o správe daní sú popísané situácie pri ktorých môže správca dane rozhodnúť o odpustení pokuty, prípadne o úľave z platenia pokuty.

Sú to tieto situácie:

 • zaplatením pokuty by bola vážne ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb odkázaných na jeho výživu,
 • zaplatením pokuty by hrozilo, že daňovník ukončí svoju činnosť (týka sa právnickej aj fyzickej osoby),
 • daňová povinnosť bola vykázaná nesprávne z dôvodu nesprávneho uplatňovania právneho predpisu.

O odpustenie alebo úľavu z pokuty je potrebné požiadať písomne u správcu dane, ktorý takúto žiadosť predkladá príslušnému orgánu. O povolení úľavy zo sankcie alebo o odpustení sankcie sa vydáva rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať odvolanie. O nevyhovení žiadosti daňového subjektu o povolenie úľavy zo sankcie alebo o odpustenie sankcie sa zašle daňovému subjektu písomné oznámenie. V takomto prípade sa rozhodnutie nevydáva.  (zdroj: podnikam.sk)

 

S nami sa však žiadnych pokút báť nemusíte, v prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok sme tu pre Vás. Neváhajte sa na nás obrátiť či už telefonicky na tel. č. +421 903 227 121 alebo emailom na info@sedam.sk.

Váš SEDAM tím

www.sedam.sk

www.lepsieucto.com