Streda 7.2.2018   

Daňový bonus na dieťa sa týka mnohých z Vás, čítajte ďalej čo je pre jeho získanie potrebné splniť.

 Daňový bonus je efektívnym nástrojom, keďže znižuje samotnú daňovú povinnosť a nie základ dane. Pre získanie daňového bonusu je však potrebné splniť viacero podmienok. Suma daňového bonusu sa každoročne upravuje v závislosti od zmeny súm životného minima. Daňový bonus je v roku 2018 vo výške 21,56 eur mesačne, toto zvýhodnenie sa teda ročne vyšplhá na 258,72 eur.

 Vyživované dieťa – daňový bonus je naviazaný na vyživované dieťa, ktoré s daňovníkom žije v spoločnej domácnosti.
Za vyživované dieťa daňovníka sa považuje dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, pokiaľ spĺňa podmienky nezaopatreného dieťaťa podľa zákona o prídavku na dieťa. Za vyživované dieťa daňovníka sa považuje aj plnoleté nezaopatrené dieťa ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti pritom nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu.

 Nezaopatreným dieťaťom je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie však do svojich 25 rokov. Zároveň sa však musí sústavne pripravovať na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole dennou formou štúdia. Táto podmienka neplatí pre osoby, ktoré túto sústavnú prípravu na povolanie nemôžu absolvovať vzhľadom na to, že trpia chorobou, či utrpeli úraz.

Za nezaopatrené dieťa sa považuje aj dieťa, ktoré je oslobodené od dochádzky do školy, taktiež dieťa, ktoré navštevuje základnú školu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.
Nezaopatreným dieťaťom je aj dieťa, ktoré nie je schopné pripravovať sa na povolanie, prípadne vykonávať zárobkovú činnosť vzhľadom na svoj dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Takéto dieťa má však tento status len do dosiahnutia plnoletosti.

 Na daňový bonus má nárok daňovník, ktorý:
 mal v zdaňovacom období zdaniteľné prímy zo závislej činnosti vo výške minimálne 2 880 eur. Suma 2 880 eur je šesťnásobkom minimálnej mzdy, ktorá je na rok 2018 stanovená na sumu 480 eur.

 mal v zdaňovacom období zdaniteľné prímy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vo výške 2 880 eur. Okrem dosiahnutia minimálnej výšky týchto príjmov musí byť vykázaný i základ dane z týchto príjmov.
  do príjmov sa nezahŕňajú tzv. pasívne príjmy, napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľností, príjem z vyplatenia podielového listu.
  nevykázal daňovú stratu z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
  vyživuje vo svojej domácnosti dieťa – vlastné, osvojené, dieťa manžela, či manželky, v náhradnej starostlivosti, ktoré sa, podľa zákona o prídavku na dieťa, považuje za nezaopatrené podľa zákona o prídavku na dieťa.

  preukáže sa patričnými dokladmi, ktorými sú:
– kópia rodného listu, alebo výpis z rodného listu,
– potvrdenie školy, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti), alebo potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa (deti) sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu, alebo úraz.

Pri príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti si daňový bonus uplatňuje v daňovom priznaní. Daňovník musí k daňovému priznaniu priložiť aj vyššie uvedené doklady preukazujúce nárok na daňový bonus. Zamestnancovi, ktorý v rámci závislej činnosti dosiahne zdaniteľný príjem aspoň 240 eur mesačne, zníži zamestnávateľ preddavky na daň o daňový bonus.

 Uplatnenie daňového bonusu:
Na dieťa si daňový bonus môže uplatniť jeden rodič. V zmysle § 33 ods. 5 zákona o dani z príjmov platí, že ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov, zároveň ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba. Ak je v domácnosti viac detí, na ktoré sa dá uplatniť daňový bonus, na všetky deti si uplatňuje bonus vždy jeden rodič. Časť roka to však môže byť jeden rodič a druhú časť roka druhý rodič.

Ak dieťa úspešne absolvuje záverečnú štátnu skúšku a ukončí druhý stupeň vysokoškolského štúdia, od ďalšieho mesiaca rodič nemá nárok na daňový bonus. V prípade neúspechu pri záverečnej skúške ostáva študent študentom do konca akademického roka, teda spravidla do 31. augusta.

V prípade prerušenia štúdia sa dieťa nepovažuje za nezaopatrené dieťa a daňovník nemá nárok na daňový bonus počas obdobia, na ktoré bolo štúdium dieťaťa prerušené. Ak študent skončí prvý stupeň vysokoškolského štúdia a po zápise pokračuje v štúdiu ďalej, rodičia majú nárok na daňový bonus aj v tomto medziobdobí.

zdroj: podnikam.sk
V prípade akýchkoľvek otázok nas neváhajte kontaktovať, sme tu pre Vás.