Pondelok 11.6.2018

Letné prázdniny sa blížia a preto sa pozrieme bližšie na podmienky  uzatvorenia brigádnickej dohody so študentami platné pre tento kalendárny rok.

Zamestnávateľ môže uzatvoriť takúto dohodu s osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a ktorá súčasne nedovŕšila 26 rokov veku (vek najneskôr do konca kalendárneho roka).

 

 

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa podľa Zákonníka práce riadi týmito pravidlami:

 • možno ju uzatvoriť na určitý čas, a to najviac na 12 mesiacov,
 • povinnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu študenta (to neplatí, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého roka),
 • v dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia, je nevyhnutné ju uzatvoriť písomne, inak je neplatná,
 • musí byť v nej uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za prácu, rozsah pracovného času a obdobie, na ktoré sa dohoda uzatvára,
 • prácu možno vykonávať v priemere v rozsahu najviac 20 hodín týždenne, pričom tento priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celé obdobie, na ktoré bola dohoda uzatvorená.

Odmenu za vykonanú prácu musí zamestnávateľ brigádnikovi vyplatiť najneskôr do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy sa brigádnik prácu vykonal.

Odvody z dohôd o brigádnickej práci študenta

Pre dohodu o brigádnickej práci študentov platí výnimka z platby odvodov, a to do sumy 200 eur mesačne. Znamená to, že do tejto sumy je študent oslobodený od platenia odvodov.

Ak študent na jednu dohodu zarobí v hrubom do 200 eur, tak jeho zamestnávateľ z tohto príjmu platí do Sociálnej poisťovne len odvody na garančné poistenie (0,25 % z príjmu) a odvody na úrazové poistenie (0,80 % z príjmu). Celkové odvody zamestnávateľa pri príjme študenta do 200 eur vrátane tak dosahujú 1,05 % z hrubého príjmu.

Ak by bol príjem študenta vyšší ako 200 eur, vznikne študentovi, ako aj jeho zamestnávateľovi povinnosť platiť poistné na dôchodkové poistenie. Od zdravotných odvodov, nemocenských odvodov a odvodov na poistenie v nezamestnanosti je príjem z brigádnických dohôd bez ohľadu na výšku zárobku oslobodený.

Vymeriavacím základom študenta na platenie poistného na dôchodkové poistenie je jeho mesačný príjem po odpočítaní 200 eur. Ak by teda študent na jednu dohodu zarobil napríklad 400 eur, musel by z čiastky 200 eur zaplatiť dôchodkové poistenie. Študent by z tejto sumy odviedol poistné v celkovej výške 7 %, z čoho by bolo:

 • poistné na starobné poistenie – 4 %
 • poistné na invalidné poistenie – 3 %

Jeho zamestnávateľ by zo sumy presahujúcej 200 eur musel odviesť poistné v celkovej výške 22,8 % z príjmu, a to v tejto štruktúre:

 • poistné na starobné poistenie – 14 %
 • poistné na invalidné poistenie – 3 %
 • poistné do rezervného fondu solidarity – 4,75 %
 • poistné na garančné poistenie – 0,25 %
 • poistné na úrazové poistenie – 0,80 %

POZOR! Výnimku z platenia dôchodkových odvodov si môže študent uplatniť len na jednu dohodu.

Z celého príjmu z druhej dohody musí študent platiť povinné dôchodkové poistenie vo výške 7 % z príjmu a jeho zamestnávateľ je povinný platiť z celého príjmu z tejto druhej dohody poistné na dôchodkové, garančné a úrazové poistenie v celkovej výške 22,8 %.

Daň z príjmu z brigádnických dohôd

Študent z príjmu z brigády platí daň, ktorá v zásade tvorí 19 % zo základu dane. Základom dane z príjmu študenta ako dohodára je jeho hrubá mzda, ktorá je znížená o:

 • prípadné zaplatené sociálne odvody,
 • nezdaniteľnú časť základu dane, ktorá v tomto roku dosahuje 3 830,02 eura ročne, čo je 319,17 eura mesačne (ak študent podpísal vyhlásenie o uplatňovaní mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane).

Pri mesačnom hrubom príjme do 200 eur tak študent neplatí ani odvody, ani daň z príjmov.

Ak by študent na jednu dohodu zarobil napríklad 190 eur a neodovzdal by zamestnávateľovi vyhlásenie o uplatňovaní mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane, jeho zamestnávateľ by mu z jeho 190-eurového príjmu zrazil a odviedol 19-percentnú daň. Budúci rok však môže študent požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, v ktorom si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane a daňový úrad mu zaplatenú daň vráti.(zdroj: podnikam.sk)

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom týchto dohôd nás neváhajte kontaktovať. Radi poradíme. Váš SEDAM tím.