Ako je to s dokladovaním nároku na daňový bonus na dieťa v dennej forme štúdia na strednej
alebo vysokej škole v tomto školskom roku? 

Zamestnanec preukazuje zamestnávateľovi nárok na daňový bonus potvrdením školy, že dieťa žijúce s ním
v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole, alebo potvrdením úradu práce o poberaní prídavku na dieťa.

Všetci zamestnanci, ktorí si chcú uplatniť v roku 2020 nárok na daňový bonus na deti navštevujúce strednú či
vysokú školu v dennej forme štúdia v školskom roku 2020/2021, predložia zamestnávateľovi, ktorý nie je zamestnávateľom podľa osobitného predpisu (napr. zamestnávateľom je fyzická osoba, spol. s r. o…), doklad
o návšteve tejto školy v písomnej (papierovej) forme (t. j. „po starom“).

Zákonom o dani z príjmov nie je stanovená forma predmetného potvrdenia. Tzn., že zamestnanec predloží zamestnávateľovi potvrdenie školy vydané priamo
školou v papierovej podobe či v podobe obsahujúcej QR kód alebo v podobe obsahujúcej napr. elektronickú pečať alebo potvrdenie vydané na tlačive na účely prídavku na dieťa, resp. potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa.

Zamestnanec zamestnávateľovi naďalej predkladá Potvrdenie o návšteve školy, ak jeho dieťa študuje v zahraničí.

Zamestnanec nepredkladá potvrdenie o návšteve školy zamestnávateľovi podľa osobitného predpisu (zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme). Na účely dokladovania nároku na daňový bonus si tento zamestnávateľ overuje návštevu SŠ a VŠ (status študenta) cez https://oversi.gov.sk/api/v1/iam/login.

Celú informáciu k dokladovaniu daňového bonusu si môžete pozrieť tu. (zdroj: mzdové noviny)

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím neváhajte na nás obrátiť, sme tu pre Vás.

Váš SEDAM tím