Elektromobil môže firma (daňovník) nabíjať:

  • v nabíjacej stanici, v ktorej získa doklad, alebo
  • nabíjaním na báze striedavého prúdu (klasická zástrčka) – prostredníctvom faktúry za elektrickú energiu, daňovník si môže uplatňovať daňový výdavok podľa § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov.

Z uvedeného je zrejmé, že v prípade elektromobilu využívaného na podnikanie je možné získať doklad za PHM (v tomto prípade je PHM elektrina) formou nabíjania vo verejných nabíjacích staniciach alebo nabíjaním prostredníctvom klasickej zástrčky, kde je faktúra za elektrickú energiu adresovaná práve firme (daňovníkovi).

Čo však v prípade, ak si firemný elektromobil nabíjate, resp. zamestnanec, ktorý používa firemný elektromobil, doma? Je možné vôbec do daňových výdavkov dostať nabíjanie doma?

Pri riešení tejto dilemy vychádzame z Informácie č. 14/PO/2023/IM Finančnej správy, ktorá uvádza, že:

Najbezpečnejším a najrýchlejším spôsobom pre nabíjanie elektromobilu je domáca nabíjačka na elektromobil – tzv. wallbox, z ktorých väčšina má aj doplnkové funkcie – vedia napr. zobrazovať štatistiky o spotrebe energie, povoliť nabíjanie len oprávneným osobám po identifikácii, či monitorovať nabíjací proces na diaľku.

Riešením následne je, že zamestnávateľ nakúpi wallboxy a následne po dohode so zamestnancami ich umiestni v ich súkromných priestoroch. Ak doklad od dodávateľa energie na dodávku spotrebovanej elektrickej energie pri nabíjaní elektromobilu cez wallbox je vystavený na firmu, takto spotrebovaná energia sa účtuje na účte 502 – spotreba energie. Ak doklad od dodávateľa elektrickej energie je vystavený na zamestnanca, tak spoločnosť účtuje o náhrade za spotrebu elektrickej energie pri nabíjaní elektromobilu cez wallbox pre zamestnanca, ktorá musí byť dohodnutá zmluvne, ak chce zamestnávateľ o tejto skutočnosti účtovať. Takáto náhrada sa účtuje na účte 548 – ostatné náklady na hospodársku činnosť súvzťažne so záväzkom voči zamestnancovi. Tento záväzok následne zamestnávateľ uhradí svojmu zamestnancovi.

Je však potrebné upozorniť, že za účelom splnenia všeobecnej definície daňového výdavku sa odporúča, využiť všetky možné technické riešenia pre kontrolu oprávnenia osoby použiť wallbox na nabíjanie elektromobilu len v súvislosti so služobným elektromobilom (napr. vybudovanie samostatného elektromeru, osobitnej prípojky so samostatným prúdovým istením v rozvádzacej skrini, aktivácia prostredníctvom autentifikačnej čipovej karty vystavenej k jednotlivému elektromobilu, inštalácia softvérového merača, z ktorého je možné získať informáciu o počte nabíjaní, množstve spotrebovanej elektrickej energie, dátume a čase začatia a ukončenia nabíjania).

Pomernú časť výdavkov (nákladov) na spotrebované PHM (elektrickú energiu), ktorá nebola využitá na prevádzkovanie elektromobilu za účelom dosiahnutia, zabezpečenia a udržania zdaniteľných príjmov zamestnávateľa, nie je možné považovať za jeho daňový výdavok s výnimkou, ak bola hodnota tohto plnenia zdanená ako zdaniteľný príjem zo závislej činnosti (zamestnanecký benefit) jednotlivých zamestnancov podľa § 5 ods. 1 a ods. 3 písm. d) zákona o dani z príjmov.

Zdroj: Finančná správa