Každý zamestnávateľ, ktorý vysiela zamestnanca na výkon práce do niektorej z krajín Európskej únie, i každá vyslaná samostatne zárobkovo činná
osoba, ktorá chce vykonávať svoju činnosť v zahraničí, ale chce byť naďalej sociálne poistená podľa slovenskej legislatívy, musia pred odchodom požiadať
Sociálnu poisťovňu o vystavenia formulára PD A1.

Tento doklad potvrdzuje, že daný zamestnanec či SZČO sú sociálne poistení v Slovenskej republike. Tento formulár nemusí SZČO ani zamestnávateľ dávať prekladať do jazyka krajiny, do ktorej bude pracovník vyslaný.

Prenosný dokument A1 má štandardizovanú formu, a preto nie je potrebný jeho preklad do národných jazykov jednotlivých členských štátov EÚ. Kadý členský štát automaticky vie, čo jednotlivé body tohto prenosného dokumentu znamenajú.

Sociálna poisťovňa vystaví dokument PD A1 bezplatne na obdobie maximálne 24 mesiacov. Skúsenosti z praxe ukazujú, že zamestnávajúce subjekty v zahraničí spravidla vyžadujú od cudzích pracovníkov, aby disponovali PD A1 už pri príchode do krajiny výkonu práce. (zdroj: Daňové noviny)