Pondelok 28.1.2019

Daňové priznania sa nám pomaličky blížia, spracovali sme preto pre Vás bližší pohľad na príjmy fyzických osôb – časť prvá Autorské honoráre.

👉 Pri fyzických osobách (ďalej len ako FO) rozlišujeme tieto druhy príjmov:

 • Príjmy zo závislej činnosti-zo zamestnania – § 5 Zákona o dani z príjmu (ďalej len ako ZDP).
 • Príjmy – § 6 ZDP:
  • SZČO,
  • príjmy podľa osobitných predpisov – napr.lekár,znalec,
  • príjmy podľa Autorského zákona,
  • príjmy z prenájmu,
  • ďalšie príjmy.
 • Príjmy z kapitálového majetku – § 7 ZDP, napr. úroky, výnosy z CP…
 • Príjmy ostatné – § 8 ZDP:
  • príjem z predaja nehnuteľnosti,
  • príležitostné príjmy,ceny z verejných súťaží, výhry z reklamných súťaží….

👉 Príjmy podľa Autorského zákona – príjmy autorov

Autori alebo umelci môžu mat dva druhy príjmov:

 • príjem za vytvorenia diela a podanie umeleckého výkonu (aktívne príjmy) – § 6 ods.2 písm. a) ZDP,
 • príjem za udelenie súhlasu na použitie diela a použitia umeleckého výkonu (pasívne príjmy) – § 6, ods. 4 ZDP.,

Zákon o Dani z príjmov umožňuje zdanenie týchto príjmov 2 spôsobmi:

 1. zdanenie zrážkovou daňou 19 % pri vyplatení honoráru:
 • daň odvedie platiteľ honoráru,
 • autor dostane príjem ponížený o túto daň,
 • autor bude nemusí tento príjem neuvádza v daňovom priznaní,
 • základom dane je príjem ponížený o príspevok do umeleckých fondov (2 %),
 • príjem zdanený zrážkovou daňou nie je súčasťou vymeriavacieho základu na účely odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.
 1. zdanenie v daňovom priznaní fyzickej osoby:
  • tento spôsob sa môže použiť iba v prípade, ak autor uzavrie s objednávateľom písomnú dohodu o neuplatnení zrážkovej dane pred vyplatením príjmu,
  • túto dohodu musí platiteľ honoráru oznámiť správcovi dane do kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola táto dohoda uzavretá, na predpísanom tlačive FR SR,
  • tento príjem autor uvedie a zdaní vo svojom daňovom priznaní,
  • autor si môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 %, max. 20 000 € za zdaňovacie obdobie,
  • paušálne výdavky si môže uplatniť iba daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH.

👉 Príklady autorských honorárov:

 • vystúpenie umelcov,
 • zamestnanecké dielo – dielo vytvorené autorom, ktorý je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov PO alebo štatutárnym orgánom PO,
 • príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie
 • vytvorenie literárneho diela,
 • počítačový program, databáza, kartografické dielo vytvorené celé alebo sčasti na objednávku – objednávateľ sa v tomto prípade považuje za zamestnávateľa – výlučne na účel autorského práva,
 • príjmami z vytvorenia diela alebo z podania umeleckého výkonu sú aj príjmy dosiahnuté na základe iných zmlúv, ktoré majú znaky duševného vlastníctva a nejde o príjmy zo závislej činnosti.
 • rôzne tantiémy,
 • mnoho ďalších.

Informácie o autorskom práve a právach s nimi súvisiacimi môžete nájsť na informačnom portáli: http://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk.

Problematika zdaňovania príjmov fyzických osôb je veľmi obsiahla z dôvodu rôznorodosti príjmov a režimov ich zdaňovania.

Neváhajte nás kontaktovať pri akejkoľvek otázke, sme tu pre Vás a radi Vám pomôžeme.

Váš SEDAM tím

www.sedam.sk

www.lepsieucto.com