Streda 30.10.2019

Priblížime si definíciu hrubej mzdy a z čoho sa skladá, pozrieme sa na odvody a dane, či odpočítateľnú položku. Následne vám vysvetlíme ako si vypočítať čistú mzdu. Pre rok 2020 nenastávajú v oblasti hrubých miezd žiadne zmeny.

Hrubá mzda je peňažná odmena za prácu od zamestnávateľa pre zamestnanca, ktorá ešte nie je znížená o odvody a dane, ktoré platí zamestnanec. Pre zamestnávateľa je hrubá mzda veličina, na ktorej sa dohodne so zamestnancom a ktorá je aj zakotvená v pracovnej zmluve, avšak nie je to ešte výška nákladov na prácu a na daného zamestnanca.

Takouto výškou nákladov je celková cena práce, do ktorej sú zarátané hrubá mzda a všetky odvody, ktoré musí zamestnávateľ z tejto hrubej mzdy zaplatiť. Ako hrubá mzda sa uvádza napríklad aj minimálna mzda, čo je minimálny príjem, ktorý musí zamestnávateľ vyplatiť zamestnancovi pri riadnom zamestnaní na pracovný pomer na plný pracovný čas.

Od hrubej mzdy sa odvádza napríklad aj výška daní a výška odvodov a to podľa príslušnej sadzby – pre daň buď 19 alebo 25% a pre odvody dokopy 48,6 %. Konkrétna výška dane a odvodov v absolútnej hodnote je ale nižšia v porovnaní s percentuálnymi sadzbami a súvisí to s odpočítateľnými položkami a tiež s výškou hrubej mzdy.

Z čoho sa skladá hrubá mzda

Hrubá mzda je suma, ktorú vidí zamestnanec na výplatnej páske a od ktorej sa odvádzajú dane a odvody, ktoré platí zamestnanec. Vo výške hrubej mzdy nie sú zarátané teda odvody, ktoré sú už v cene práce a ktoré platí zamestnávateľ, a to tak odvody do Sociálnej poisťovne, ako aj odvody do zdravotnej poisťovne.

Zamestnávateľ však na výplatnej páske uvádza tieto odvody a ich výšku v absolútnej číselnej hodnote.

Hrubá mzda sa zvykne na doklade o výške mzdy, čiže na výplatnej páske, uvádzať aj ako základný plat. Okrem nej figuruje väčšinou na výplatnej páske aj položka nazvaná hrubý príjem, ktorá by mala byť zhodná alebo veľmi podobná ako hrubá mzda. Ak nie je zhodná, je zvyčajne znížená o nemocenské dávky.

Hrubá mzda sa skladá z nasledujúcich súčastí:

  1. Základný plat tarifný– základný plat zamestnanca podľa pracovnej zmluvy znížený o neodpracovaný čas, kam platia napríklad dovolenka alebo návšteva lekára,
  2. Náhrada za dovolenku– ide o náhradu mzdy poskytovanú v čase čerpania dovolenky,
  3. Náhrada za návštevu lekára– v tejto časti je zahrnutá poskytovaná náhrada za hodiny strávené u lekára alebo za sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi,
  4. Odmeny– patria sem mimoriadne odmeny, tiež odmeny vyplatené v aktuálnom mzdovom období.

Výpočet – čistá a hrubá mzda

Prepočet hrubej mzdy na čistú má pomerne komplikovaný vzorec, a to najmä v prípade, ak sa berú do úvahy nielen odvody a dane, ale napríklad aj iné zrážky.

Samozrejme, to, aký veľký je rozdiel pri porovnaní čistá vs. hrubá mzda, ovplyvňujú práve tie zrážky, ktoré sú individuálne, a to tak z pohľadu zamestnanca, ako aj z pohľadu zamestnávateľa.

Hrubá mzda tvorí aktuálne z pohľadu daní aj odvodov vymeriavací základ pre ich výpočet. Prvým krokom k získaniu čistej mzdy je odpočítanie daní a odvodov od hrubej mzdy. Pre zamestnanca sú určené iné sadzby týchto odvodov ako pre zamestnávateľa, a tak platí opticky menej.

V konečnom dôsledku je ale výška odvodov a daní tak či tak súčasťou celkového daňovo-odvodového zaťaženia, ktoré musí zamestnávateľ zaplatiť.

Aby však mohol zamestnávateľ zaplatiť a odviesť všetky dane a odvody, musí na ne zamestnanec zarobiť, čiže vytvoriť pre zamestnávateľa hodnotu v takejto výške. Samozrejme, v praxi je potrebné vytvoriť ešte vyššiu hodnotu, aby sa oplatilo zamestnávateľovi zamestnanca zamestnať.

V rámci hrubej mzdy a jej prepočtu na čistú sa odrátavajú sociálne odvody a zdravotné odvody. Pre sociálne odvody je vymeriavacím základom priamo hrubá mzda, pre zdravotné odvody môže byť tento vymeriavací základ znížený o odpočítateľnú položku na zdravotné odvody.

Čo sa týka daní, tu je základom dane hrubá mzda znížená o odvody zamestnanca. Táto suma je ešte znížená o daňovú nezdaniteľnú čiastku, čiže nezdaniteľnú položku pre daň z príjmu, ak si zamestnanec uplatňuje.

POZOR:

Výška nezdaniteľnej časti sa od roku 2020 zvyšuje. Od 1.1.2020 pôjde o 21 násobok sumy životného minima, čo bude predstavovať sumu 4 414,20 Eur.

Až z výslednej sumy po odčítaní tejto položky na daný mesiac sa vypočíta daň, a to vo výške závislej od toho, v ktorom daňovom pásme sa zamestnanec podľa výšky hrubého príjmu nachádza.

Na základe tohto zníženia sa objaví na výplatnej páske položka s názvom čistá mzda. Nemusí ale ísť o peniaze, ktoré zamestnanec aj uvidí v plnej výške na svojom účte, pretože tu dochádza ešte k zrážkam z čistého príjmu.

Medzi tieto zrážky patria:

  • príspevok na tretí pilier, čiže na doplnkové dôchodkové zabezpečenie, ak v ňom zamestnanec je,
  • zrážka za stravné, čiže suma, ktorou prispieva zamestnanec na stravné lístky podľa ich hodnoty,
  • zrážky za možnosti využívané v práci – ak je dohodnuté v pracovnej zmluve, môže zamestnávateľ z čistej mzdy uplatniť ešte aj zrážky napríklad za používanie telefónu alebo zaplatenie dodatočného vzdelávania pre zamestnanca.

Príklad pre konkrétnu výšku hrubej mzdy a jej prepočet na čistú mzdu ukazuje nasledujúca infografika:

Hrubá mzda a odvody a dane

Výška zdravotných odvodov odrátaných od hrubej mzdy je v sume 4 % z vymeriavacieho základu (u zamestnávateľa je to 10 %). Výška sociálnych odvodov odrátaných od hrubej mzdy je v sume 9,4 % z vymeriavacieho základu (zamestnávateľ odvádza 25,2 %). Znamená to, že z hrubej mzdy treba odviesť spolu 13,4% z vymeriavacieho základu na odvody.

Čo sa týka výšky daní, v tomto prípade je ako základ dane braná hrubá mzda znížená odvody zamestnanca a o nezdaniteľné minimum na daňovníka, čo je spolu pre rok 2020 4 414,20 € ročne.

V praxi to znamená, že z príjmu do tejto výšky sa neplatí vôbec žiadna daň z príjmu. Z príjmu nad túto hranicu sa už platí daň z príjmu a jej výška závisí od toho, aký vysoký je základ dane.

Ak bol nižší ako 176,8-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, sadzba dane z príjmu je vo výške 19%. Všetky príjmy nad touto hranicou sa zdaňujú druhou, vyššou, sadzbou dane, ktorá je vo výške 25%.

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie

V roku 2015 vznikla odpočítateľná položka na zdravotné poistenie, ktorej cieľom bolo znížiť mieru odvodového zaťaženia na zdravotné odvody u nízkopríjmových skupín.

V praxi sa táto položka používa v súvislosti s hrubou mzdou, od ktorej sú zdravotné odvody závislé a podľa ktorej sa vypočítavajú. Vymeriavacím základom pre zdravotné odvody je totiž práve hrubá mzda a odpočítateľná položka tento základ znižuje.

V praxi to funguje veľmi podobne ako odpočítateľná položka na daň, ktorá tiež znižuje vymeriavací základ pre výpočet dane z príjmu zamestnancov.

Na rozdiel od daňovo odpočítateľnej položky, je ale zdravotná určená len pre nízko príjmové skupiny zamestnancov a bola v roku 2015 myslená ako nástroj na zvýšenie čistej mzdy najmä pre ľudí poberajúcich minimálnu hrubú mzdu.

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie sa netýka všetkých zamestnancov, ale len:

  • zamestnancov vykonávajúcich zárobkovú činnosť v rámci pracovného pomeru,
  • zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere,
  • zamestnancov v služobnom alebo obdobnom pomere.

Ak teda niekto pracuje teda na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo na základe dohody o brigádnickej práci študentov, nemôže si uplatniť toto zvýhodnenie.

Podobne naň nemajú nárok ani zamestnanci s odvodovou úľavou na základe toho, že boli pred uzavretím pracovného pomeru dlhodobo nezamestnaní. Odpočítateľná položka neplatí ani pre živnostníkov a podnikateľov.

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie sa môže uplatniť ako mesačná odpočítateľná položka alebo ako ročná odpočítateľná položka.

Výška mesačnej odpočítateľnej položky môže byť maximálne 380 € mesačne, čo bolo nastavené v roku 2015 presne na minimálnu mzdu, aby sa z nej neplatili žiadne odvody. V ďalších rokoch ale neprišlo k zvýšeniu, a teda už aj zamestnanci s minimálnou mzdou zdravotné odvody platia. Od roku 2020 pri navrhovanej minimálnej mzde 580 € už nebude možné túto odpočítateľnú položku uplatniť. Jej význam však ostane napríklad pre ľudí s nízkou mzdou, ktorí pracujú na čiastočný úväzok.

V praxi to znamená, že s rastom príjmu v hrubom od 380 € sa odpočítateľná položka postupne znižuje a ak dosiahne hrubá mzda zamestnanca 570 € a viac, odpočítateľná položka sa stane nulovou.

Nasledujúca tabuľka ukazuje, ako sa počíta odpočítateľná položka na zdravotné odvody:

Mesačný príjem zamestnanca v hrubom


Výška mesačnej odpočítateľnej položky


Menej ako 380 €


Zhodná s výškou mesačného príjmu


Rovných 380 €


Zhodná s výškou mesačného príjmu


Viac ako 380 € ale menej ako 570 €

 


380 € mínus 2 x rozdiel medzi mes. príjmom zamestnanca v hrubom a hodnotou 380 €


570 € a viac


0 €


 

Hrubá mzda sa tak môže odlišovať v porovnaní od čistej viac u ľudí, ktorí zarábajú nadpriemernú mzdu ako u ľudí s minimálnou mzdou alebo so mzdou, ktorá je k minimálnej veľmi nízko. Ide o nepomerné stúpanie rozdielov nielen z hľadiska rozdielu v absolútnych číslach, ale aj z hľadiska rozdielu v skutočných percentách na odvodoch zrážaných z hrubej mzdy. (zdroj: podnikam.sk)

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím neváhajte na nás obrátiť, sme tu pre Vás 🙂

Tel: 0903 227 121

Email: info@sedam.sk

Web: www.sedam.sk a www.lepsieucto.com