Mikrodaňovník je relatívne nový pojem. Čo to znamená a aké podmienky platia pre mikrodaňovníkov si povieme v tomto blogu, ak preferujete 👂 podcast, klik sem.

❓ Mikrodaňovník je fyzická osoba, ktorá má príjmy z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti (čiže SZČO) a taktiež právnická osoba, ktorej príjem nepresiahol za zdaňovacie obdobie sumu 49 790 eur. Status mikrodaňovníka je možné používať prvýkrát od 1.1.2021 a okrem zníženej sadzby dane z príjmov prináša viaceré výhody.

➡️ Najprv k zníženej sadzbe dane, tá bude pre mikrodaňovníka vo výške 15 %. A teraz k výhodám, ktoré plynú pre postavenie mikrodaňovníka:

  1. Zvýhodnené podmienky pri odpisovaní – mikrodaňovník si bude môcť stanoviť výšku odpisov svojvoľne, samozrejme maximálne do výšky hodnoty majetku. Táto výhoda však neplatí pre prípady luxusných automobilov a ďalej majetku, ktorý je mimo odpisových skupín 0 až 4, čo sú napríklad nehnuteľnosti. Na druhej strane však ľubovoľné stanovenie výšky odpisov poskytuje možnosti legálnej daňovej optimalizácie.
  2. Zvýhodnené možnosti umorovania straty – mikrodaňovník si bude môcť umorovať stratu do výšky celého základu dane, a nie do výšky 50 % základu dane, ako platí pre ostatných daňovníkov.
  3. Tretím pozitívom je možnosť tvorby opravných položiek k pohľadávkam bez časového testovania, ako platí pre ostatných daňovníkov. To znamená, že v prípade pohľadávky, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov bude možné vytvoriť opravnú položku, a tým pádom nastane vznik daňového výdavku bez toho, aby sa muselo postupovať postupne v súlade so zákonom o dani z príjmov.

❗ Je však potrebné upozorniť, že postavenie mikrodaňovníka a čerpanie výhod plynúcich z tohto postavenia nebude naviazané len na hranicu príjmu do, už spomínaných, 49 790 eur. Ďalšou podmienkou je, aby daňovník nebol závislou osobou a nerealizoval kontrolované transakcie, ďalej aby na neho nebol vyhlásený konkurz alebo nevstúpil do likvidácie a nakoniec aby u daňovníka nebolo zdaňovacie obdobie kratšie ako štandardných 12 mesiacov.

📌 Práve podmienka závislej osoby alebo realizácie kontrolovaných transakcií môže byť mierny problém, pretože aj poskytnutie pôžičky svojej vlastnej firme sa považuje za kontrolovanú transakciu. To platí napríklad aj pre prípady odkúpenia automobilu konateľa od firmy alebo naopak. Z uvedeného možno teda vyvodiť záver, že výhody plynúce pre mikrodaňovníkov sú pozitívne a napomôžu zníženiu daňovej povinnosti, prípadne rozširujú možnosti daňovej optimalizácie, ale nebude jednoduché získať status mikrodaňovníka.

👉 Ešte pár slov na záver ohľadom 15 % sadzby dane z príjmov. Táto znížená sadzba dane sa uplatňuje už za zdaňovacie obdobie 2020, t .j pri daňových priznaniach podávaných v roku 2021, a to pre fyzické osoby – SZČO a právnické osoby, ktorých výška príjmov nepresiahne 100 000 eur. Za rok 2021, t. z. pri daňových priznaniach podávaných v roku 2022 bude 15 % sadzba dane platiť pre všetky fyzické osoby – SZČO a právnické osoby, ktoré nepresiahnu príjem 49 790 eur, a to bez ohľadu na to, či splnia podmienky na uznanie ako mikrodaňovníka. To znamená, že ak napríklad konateľ poskytne pôžičku vlastnej eseročke (ktorá mala príjmy do výšky 49 790 eur), nemôže čerpať výhody mikrodaňovnika, lebo nesplnil podmienku na túto kategóriu, ale platí pre neho sadzba dane z príjmov vo výške 15 %.

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok nás prosím neváhajte kontaktovať. Sme tu pre Vás.

Váš SEDAM