1. Vrátenie daňových licencií. Pre právnické osoby sa zavádza povinnosť platiť tzv. minimálnu daň. Minimálnu daň teda budú po novom platiť právnické osoby bez ohľadu na ich dosiahnutý výsledok hospodárenia. Inak povedané, ak ich daň bude nulová alebo nižšia ako minimálna daň, musia zaplatiť minimálnu daň. Táto povinnosť sa týka iba právnických osôb (napr. s.r.o., a.s.) a netýka sa fyzických osôb (napr. živnostníkov). Ďalej sa netýka ani právnických osôb v prvom roku podnikania, právnických osôb, ktoré nie sú založené za účelom podnikania, verejne obchodných spoločností alebo tých právnických osôb, ktoré prevádzkujú chránenú dielňu.
    Aká je minimálna daň? Výška daňovej licencie závisí od dosiahnutých výnosov a je odstupňovaná podľa výšky:
  • Výnosy do 50 000 eur (vrátane): daňová licencia: 340 eur
  • Výnosy od 50 000,01 eur do 250 000 eur: daňová licencia: 960 eur
  • Výnosy od 250 000,01 eur do 500 000 eur: daňová licencia: 1 920 eur
  • Výnosy od 500 000,01 eur: daňová licencia: 3 840 eur

Daňová licencia sa prvýkrát uplatní za zdaňovacie obdobie 2024, t. j. pri podávaní daňových priznaní do 31.3.2025.

  1. Zvýšenie dane z dividend – zvyšuje sa zrážková daň z dividend zo 7% na 10 %. Táto zvýšená sadzba sa uplatní prvýkrát na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého za rok 2024 (pri vyplácaní zisku dosiahnutého za rok 2023 sa uplatňuje ešte pôvodná 7% výška dane).
  2. Zvýšenie hranice pre uplatnenie nižšej sadzby dane z príjmov: pre status mikrodaňovníka a uplatnenie zníženej 15 % sadzby dane z príjmov bola doteraz ustanovená hranica 49 790 eur, od 1.1.2024 sa táto hranica zvyšuje na 60 000 eur, čo je pozitívne.
  3. Zvýšenie zdravotných odvodov pre zamestnávateľov a SZČO: na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2027 sa zvýši odvod zdravotného poistenia o 1 %. To znamená, že zamestnávateľ za svojich zamestnancov nebude odvádzať 10 %, ale 11% a SZČO a samoplatitelia budú miesto 14% odvádzať 15%.
  4. Ďalej sa zvyšujú správne a súdne poplatky, spotrebná daň z liehu a cigariet, zavádza sa dodatočné zdanenie bánk a zníženie odvodu do 2. piliera a iné.