Cieľom metodického pokynu je informovať servisné organizácie, podnikateľov a iné osoby poverené podnikateľom o postupe pri ukončení používania
elektronickej registračnej pokladnice podľa § 15 ods. 1 a 3 alebo ods. 9 v nadväznosti na § 18cg ods. 3 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení účinnom od 1. 1. 2020.

Podnikatelia mohli najneskôr do 31. 12. 2019 na evidenciu tržieb používať elektronické registračné pokladnice so zrušeným daňovým kódom pokladnice a preto k samotnému ukončeniu používania elektronických registračných pokladníc môže dôjsť aj po tomto dátume.
Podľa § 18cg ods. 3 zákona č. 289/2008 Z. z. však najneskôr do 31. 8. 2020 je potrebné ukončiť používanie elektronických registračných pokladníc postupom podľa § 15 ods. 1 a 3 alebo ods. 9 zákona č. 289/2008 Z. z.

Úkony súvisiace s ukončením používania elektronických registračných pokladníc od 1. 1. 2020 najneskôr do 31. 8. 2020 môže vykonať:
– servisná organizácia do 31. 5. 2020 vrátane,

– samotný podnikateľ,

– iná osoba, ktorú podnikateľ poverí vykonaním tejto činnosti.

Podnikateľ je povinný archivovať knihu elektronickej registračnej pokladnice desať rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol vykonaný posledný
záznam. Z uvedeného dôvodu knihu elektronickej registračnej pokladnice, v ktorej posledný zápis bude vykonaný v roku 2020, je podnikateľ povinný archivovať do konca roka 2030 (zdroj: Mzdové noviny). Celý pokyn k ukončeniu používania ERP nájdete tu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Sme tu pre Vás.

Váš SEDAM