Streda 23.5.2018

 Od 1.7.2018 si bude môcť odvodovú výnimku na sociálne poistenie uplatňovať aj fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ak je poberateľom:

 

  • starobného dôchodku
  • predčasného starobného dôchodku
  • invalidného dôchodku
  • výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek
  • invalidného výsluhového dôchodku.

 Dôchodca pracujúci na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti si bude môcť u jedného zamestnávateľa určiť jednu dohodu, na ktorú sa bude uplatňovať odvodová výnimka. Ak mesačný príjem z tejto dohody (ak ide o dohodu o pracovnej činnosti alebo o dohodu o vykonaní práce s pravidelným príjmom) alebo priemerný mesačný príjem z tejto dohody (ak ide o dohodu o vykonaní práce s nepravidelným príjmom) nepresiahne sumu 200 eur, tento dôchodca sa nebude na účely dôchodkového poistenia považovať za zamestnanca.

  Vďaka tomu budú on a jeho zamestnávateľ platiť nižšie sociálne odvody. Celková výška odvodov platených za dôchodcu závisí nielen od výšky jeho príjmu, ale aj od typu jeho dôchodku.

✔ K najväčšej zmene dôjde u poberateľov predčasných starobných dôchodkov, ktorí do 30.6.2018 vôbec nemôžu vykonávať zárobkovú činnosť a zároveň poberať tento dôchodok. Od 1.7.2018 sa umožňuje, aby aj poberateľ predčasného starobného dôchodku, ktorý si určil dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, mohol, do zákonom ustanovenej sumy príjmu – 2 400 eur ročne, vykonávať zárobkovú činnosť bez toho, aby mu zanikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku. (zdroj: podnikajte.sk, employment.gov.sk)