Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa v § 26 ods. 1 v znení účinnom od 1. 1. 2020 dopĺňa nová odpisová skupina, a to odpisová skupina 0 s dobou odpisovania 2 roky.

Do tejto odpisovej skupiny patria podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov len osobné automobily, kód Klasifikácie produktov 29.10.2, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“
uvedené:
–    „BEV“ alebo
–    „PHEV“ v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie.

Zároveň sa úpravou z odpisovej skupiny č. 1 vylučujú vyššie menované vozidlá patriace do odpisovej skupiny 0.
Nadväzujúc na túto zmenu sa dopĺňa spôsob výpočtu ročného odpisu pri rovnomernom odpisovaní osobných automobilov patriacich do odpisovej skupiny 0, ktorý sa určí ako podiel vstupnej ceny a doby odpisovania 2 roky ustanovenej pre odpisovú skupinu 0.
Podľa prechodného ustanovenia § 52zz a ods. 15 zákona o dani z príjmov sa uvedené prvýkrát použije pri podaní daňového priznania po 31. 12. 2019, tzn. už za
zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2019. Pri zmene odpisovej skupiny, pri zmene doby odpisovania alebo pri zmene ročnej odpisovej sadzby je daňovník
povinný vykonať zmeny aj pri tom majetku, ktorý odpisoval podľa predpisu účinného do 31. 12. 2019.

Príklad

Daňovník obstaral a zaradil do majetku automobil (kód klasifikácie produktov 29.10.2) v roku 2019. Automobil má v osvedčení o evidencii čas II v položke
„18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené „HEV“. Môže daňovník aj takýto automobil odpisovať v odpisovej skupine 0 s dobou odpisovania 2 roky?
HEV (Hybrid Electric Vehicle) označuje hybridné elektrické vozidlo, ktoré nie je plug-in. Z prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov vyplýva, že do odpisovej skupiny 0 s dobou odpisovania 2 roky sa zaraďujú len osobné automobily, kód Klasifikácie produktov 29.10.2, ktoré majú v osvedčení o evidencii čas II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené „BEV“ alebo „PHEV“ v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie. Hybridné elektrické vozidlo, ktoré nie je plug-in, daňovník zaradí do odpisovej skupiny 1 s dobou odpisovania 4 roky. (zdroj: Daňové noviny 01/2020)

Celé usmernenie k elektromobilom.