Zákonom č. 462/2019 Z. z.sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Novelou sa od dane z príjmov oslobodzuje nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi s cieľom zabezpečenia ubytovania najviac 100 eur mesačne a u zamestnanca, ktorého pracovný pomer trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov, v úhrnnej sume najviac 350 eur mesačne.

Zároveň sa zavádza daňové zvýhodnenie v podobe kratšej doby odpisovania pre obchodnú spoločnosť alebo družstvo zamestnávajúce viac ako 49 zamestnancov, pre presne vymedzený typ budov slúžiacich v prevažnej miere (najmenej 70 %) na ubytovanie vlastných zamestnancov za vymedzených podmienok.
Bytová výmera nesmie presiahnu viac ako 100 m2.  Novela nadobudla účinnosť 1. januára 2020. (zdroj: Daňové noviny.)

V prípade, že by ste mali akékoľvek otázky k tejto téme, neváhajte sa na nás obrátiť. Sme tu pre Vás.

Váš SEDAM tím

Tel: 0903 227 121

Email: zuzana.mankova@sedam.sk, petra.kriskova@sedam.sk