Od 1.11.2022 platí novela Zákonníka práce. Zosumarizovali sme Vám všetky najdôležitejšie zmeny, ktoré sa v nej udejú:

Kľudne si nás aj vypočujte, na našom podcaste: https://www.sedam.sk/novela-zakonnika-prace-od-1-11-2022-2/

1 Doručovanie

Písomnosti týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo práv a povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy prípadne z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru doručuje zamestnávateľ zamestnancovi do vlastných rúk. Ak to nie je možné, možno písomnosť doručiť poštou ako doporučenú zásielku. Upravuje sa však odberná lehota, ktorá musí byť po novom minimálne 10 dní.

2 Zmena pracovnej zmluvy

Novelou sa do Zákonníka práce dopĺňa chýbajúci, ale v praxi sa aplikujúci postup, že v prípade zmeny pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi písomné vyhotovenie dodatku k pracovnej zmluve.

3 Náležitosti pracovnej zmluvy 

Od účinnosti novely Zákonníka práce bude musieť pracovná zmluva okrem identifikačných údajov zamestnanca a zamestnávateľa povinne obsahovať len podstatné náležitosti, t. j.:

  1. druh práce a jeho stručnú charakteristiku,
  2. miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto) alebo miesta výkonu práce, ak ich je viac, alebo pravidlo, že miesto výkonu práce určuje zamestnanec,
  3. deň nástupu do práce,
  4. mzdové podmienky.

Pokiaľ ide o pravidelné zložky pracovnej zmluvy po novom bude mať zamestnávateľ na výber, či ich upraví rovno v pracovnej zmluve ako ďalšie podmienky poskytne zamestnancovi písomnú informáciu o jeho pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania v rozsahu nasledovných údajov:

  1. spôsob určovania miesta výkonu práce alebo určenie hlavného miesta výkonu práce, ak sú v pracovnej zmluve dohodnuté viaceré miesta výkonu práce,
  2. ustanovený týždenný pracovný čas, údaj o spôsobe a pravidlách rozvrhnutia pracovného času
  3. výmera dovolenky alebo spôsob jej určenia,
  4. splatnosť mzdy a výplata mzdy vrátane výplatných termínov,
  5. pravidlá skončenia pracovného pomeru, dĺžka výpovednej doby alebo spôsob jej určenia,
  6. právo na odbornú prípravu poskytovanú zamestnávateľom, ak sa poskytuje, a jej rozsah

Naďalej platí, že v pracovnej zmluve možno dohodnúť ďalšie podmienky, o ktoré majú účastníci záujem, najmä ďalšie hmotné výhody.

4 Forma poskytovania informácií 

Novelou sa spresňuje, že písomne oznámenie znamená v listinnej podobe, pričom novelizované znenie zároveň zavádza pravidlá poskytovania informácií aj v elektronickej podobe.

5 Výkon živnosti popri zamestnaní

V zmysle novely Zákonníka práce nebude môcť zamestnávateľ svojmu zamestnancovi zakázať výkon inej zárobkovej činnosti v čase mimo pracovného času. Naďalej však platí zákaz konkurenčnej činnosti. Zamestnanec môže vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, iba za predpokladu, že zamestnávateľ udelí písomný súhlas.

6 Skúšobná doba v pracovnom pomere na dobu určitú

Skúšobnú dobu možno všeobecne dohodnúť najviac na 3 mesiace, u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti najviac 6 mesiacov, pričom ju nemožno predlžovať, s výnimkou prekážok v práci na strane zamestnanca. Podmienkou je dohodnúť ju písomne, inak je neplatná.

Zákonník práce teda doposiaľ neupravoval pravidlá proporcionality, ktoré je potrebné uplatniť pri určovaní skúšobnej doby zamestnanca v pracovnom pomere na dobu určitú. Preto novela Zákonníka práce od 1. 11. 2022 zavádza pravidlo, že u zamestnanca s pracovným pomerom na určitú dobu nesmie byť dohodnutá skúšobná doba dlhšia ako polovica dohodnutej doby trvania pracovného pomeru.

7 Otcovská dovolenka

Zákonník práce bude od 1. 11. 2022 upravovať materskú dovolenku, otcovskú dovolenku a rodičovskú dovolenku. V zásade pravidlá pri materskej dovolenke a otcovskej dovolenke budú rovnaké. Za čerpanie otcovskej dovolenky by tak zamestnanec, rovnako ako zamestnankyňa pri materskej dovolenke, nemal nárok na náhradu mzdy. Kompenzáciou príjmu je však dávka podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

8 Odstupné a odchodné v prípade smrti zamestnanca

Peňažné nároky zamestnanca smrťou spravidla nezanikajú. Až do výšky štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku prechádzajú postupne priamo na jeho pozostalých.

Do týchto nárokov je potrebné zahrnúť aj odstupné alebo odchodné. Pokiaľ by zamestnanec, ktorému vznikol nárok na odstupné, zomrel napríklad pred uplynutím výpovednej doby znamenalo by to, že pracovný pomer skončil smrťou a nie výpoveďou. Novela z tohto dôvodu upravuje, že pre takúto situáciu sa na účely odstupného bude za deň skončenia pracovného pomeru výpoveďou prípadne dohodou považovať už deň smrti zamestnanca.

Rovnako tak v prípade odchodného sa v zmysle novely bude v prípade smrti zamestnanca považovať za deň skončenia pracovného pomeru deň smrti zamestnanca. Odchodné tak bude patriť pozostalým zamestnanca.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Váš SEDAM tím