Pondelok 12.2.2018

K pondelkovej rannej kávičke Vám prinášame info z finančnej správy – nový metodický pokyn k uplatneniu inštitútu ručenia za daň z pridanej hodnoty.

 Zákonom č. 334/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o DPH, sa s účinnosťou od 1. januára 2018 menia podmienky pre uplatnenie ručenia za daň, na základe čoho Finančné riaditeľstvo SR publikovalo nový metodický pokyn.

 Podľa § 69 ods. 14 zákona o DPH platiteľ dane, ktorému je alebo má byť v tuzemsku dodaný tovar alebo služba, ručí za daň z predchádzajúceho stupňa, t. j. odberateľ ručí za daň svojho dodávateľa, ak dodávateľ daň uvedenú na faktúre nezaplatil alebo sa stal neschopným zaplatiť daň a platiteľ dane (odberateľ) v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol, že daň – či už celá alebo jej časť, nebude zaplatená.

Príklad k tejto situácii:

Platiteľ XY daň na základe rozhodnutia neuhradil. Vo svojich daňových priznaniach vykazuje nadmerné odpočty. Platiteľ XY mal splatný nadmerný odpočet na vrátenie vo výške 80 €, preto DÚ Košice, ktorý je tomuto platiteľovi (ručiteľovi) miestne príslušný, použil NO na kompenzáciu dane neuhradenej jeho dodávateľom – platiteľom KE, s. r. o., o čom vydal rozhodnutie. Súbežne, v tom istom čase, platiteľ XY uhradil daň uvedenú v prvom rozhodnutí v plnej výške 150 € (alebo čiastočne vo výške 100 €). Platiteľ XY mal uhradiť daň za platiteľa KE, s. r. o. vo výške 150 €, pričom skutočná výška úhrady bola 150 € + 80 € preúčtovaný NO = 230 € (resp. napr. úhrada 100 € + 80 €, preúčtovaný NO = 180 €). Suma dane, ktorá bola uhradená za platiteľa KE, s. r. o. prevyšuje výšku nezaplatenej dane o 80 € (resp. o 30 €), preto bude táto suma ručiteľovi vrátená.
Celý metodický pokyn nájdete na tomto linku:http://bit.ly/2H7lVjE

zdroj: Daňové noviny 01/2018
V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností sme Vám k dispozícii, neváhajte nás kontaktovať. Váš SEDAM tím