Možno ste už zachytili novinky ohľadom pandemickej PN, ale preistotu Vám ich tu všetky spíšeme 🙂

Od 1.12.2021 už nebude mať poistenec nárok na tzv. pandemické nemocenské, ale jeho nároky budú rovnaké ako pri „štandardnej PN“.

-> Zamestnanci

Zamestnancovi v karanténe bude od 1. do 10. dňa PN z dôvodu karantény zamestnávateľ vyplácať náhradu príjmu podľa zákona č 462/2003 Z. z. , a  to za 1. až 3. deň PN vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu (DVZ), od 4. do 10. dňa vo výške 55 % DVZ.

Ak by nebodaj karanténa trvala dlhšie ako 10 dní, od 11. dňa bude zamestnancovi vyplácať nemocenské Sociálna poisťovňa vo výške 55 % DVZ.

SZČO a dobrovoľne poistené osoby

Povinne nemocensky poistenej SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe bude pri PN z dôvodu karantény od 1. dňa vyplácať nemocenské Sociálna poisťovňa, a to za 1. až 3. deň PN vo výške 25 % DVZ, od 4. dňa vo výške 55 % DVZ.

POSTUP PRI UPLATNENÍ NÁROKU NA NÁHRADU PRÍJMU/NEMOCENSKÉ

Poistenec (zamestnanec, SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba) by mal rešpektovať pokyny Sociálnej poisťovne, uvedené tu:

https://www.socpoist.sk/aktuality-pandemicka-pn-sa-konci–od-1-decembra-2021-ma-pocas-krizovej-situacie-poistenec-pri-karantene-ci-izolacii-v-suvislosti-s-covid-19-narok-na-nemocenske/48411s70031c

To znamená, na to, aby mu bola uznaná karanténa – dočasná práceneschopnosť – a aby mal nárok na náhradu príjmu (zamestnanec) a na nemocenské (SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba), najskôr kontaktuje svojho lekára a to telefonicky, mailom alebo sms správou.

Jeho lekár na základe danej situácie a okolností a na základe aktuálne platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva vyhodnotí, či sa na poistenca vzťahuje povinnosť karantény.

Vyhlášky ÚVZ SR nájdete tu:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_268.pdf  … vyhláška ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_252.pdf  … vyhláška ku karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

Lekár na požiadanie poistenca vystaví potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. Potvrdenie lekár zasiela do Sociálnej poisťovne. Zamestnanec má povinnosť o práceneschopnosti informovať svojho zamestnávateľa. Keďže je v karanténe, urobí tak telefonicky, mailom alebo sms správou, a po návrate z karantény na pracovisko odovzdá zamestnávateľovi potvrdenie od lekára.

Podľa pokynov Sociálnej poisťovne (viď link vyššie) v prípade PN z dôvodu karantény potvrdenej lekárom „na diaľku“ poistenec (SZČO, dobrovoľne poistená osoba) zasiela do Sociálnej poisťovne elektronickú žiadosť o dávku.

Počas prechodného obdobia sa používa aktuálny e-formulár dostupný na Portáli e-Formulárov. Tento formulár využijú aj tí, ktorí ešte dodatočne požiadajú o vyplatenie pandemického nemocenského. Sociálna poisťovňa pripravuje nový e-formulár, ktorý bude k dispozícii v najbližších dňoch a verejnosť o tom bude včas informovať. Tento spôsob žiadosti – prostredníctvom e-formulára – slúži len pre prípady práceneschopnosti z dôvodu karantény/izolácie, teda nie pre bežné prípady práceneschopnosti z dôvodu choroby či úrazu.

SZČO a dobrovoľne nemocensky poistená osoba by mali e-formulár vyplniť a zaslať bezodkladne po potvrdení karantény ošetrujúcim lekárom.

Zamestnanec vyplní a zašle e-formulár len ak im PN z dôvodu karantény/izolácie bude trvať viac ako 10 dní. (Zdroj: relia.sk)

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, sme tu pre Vás.

Váš Sedam tím