❓ Preddavok na daň je definovaný v § 2 písm. u) ZDP ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa.

➡️ V § 42 ods. 1 a 3 ZDP je upravené platenie preddavkov na daň a lehoty ich platenia (mesačne,
štvrročne) nasledovne:

  • ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa § 42 ods. 6 ZDP presiahla sumu 16 600 €, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň, ktoré sú splatné do konca príslušného mesiaca;
  • ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa § 42 ods. 6 ZDP presiahla sumu 5 000 € a nepresiahla sumu 16 600 €, daňovník platí štvrťročné preddavky na daň, ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Ak ide o daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka.

Daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.

👉 Príklad
Daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2020 v riadku 500 vykáže základ dane znížený o odpočet daňovej straty vo výške 79 523 €, v riadku 560
vykáže zdaniteľné príjmy nepresahujúce 100 000 €, v riadku 610 vykáže úľavu na dani podľa § 30a ZDP vo výške 2 500 €. V akej výške bude platiť preddavky na
daň v roku 2021 po lehote na podanie daňového priznania?
Daňovník v riadku 1110 daňového priznania uvedie daň na účely určenia výšky preddavkov na daň vo výške 9 428,45 € [(79 523 x 15 % = 11 928,45) – 2 500], z čoho mu vyplynie povinnosť platiť v roku 2021 štvrťročné preddavky na daň vo výške 2 357,11 € (1/4 zo 9 428,45). (zdroj: mzdové noviny)

📌 Celý metodický pokyn k plateniu preddavkov PO nájdete na stiahnutie tu.

V prípade akýchkoľvek nejasností, sa neváhajte na nás obrátiť, sme tu pre Vás.

Váš SEDAM