Streda 28.3.2018

Na vyplnenie a podanie daňového priznania za rok 2017 ostáva už len zopár dní preto si treba dať pozor na tieto chyby. V prípade akejkoľvek nejasnosti sa obráťte na nás veľmi rad poradíme či už telefonicky alebo emailom.

 

 

      1. Použitie správneho a aktuálneho tlačiva

 • daňové priznanie typ A – pri príjmoch zo závislej činnosti, t. j. príjmy zo zamestnania a z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • daňové priznanie typ B – iné druhy príjmov, napr. príjmy zo živnosti, príjmy z podnikania, z prenájmu a použitia diela a umeleckého výkonu, z kapitálového majetku atď.

Upozornenie: Ak daňovník dosiahol príjmy zo závislej činnosti, ale aj iné príjmy (napr. zo živnosti, z prenájmu, predaja nehnuteľnosti atď.), podáva daňové priznanie typu B.

Aktuálne tlačivá na rok 2017:

DP typ A: č. MF/015779/2016-721

DP typ B: č. MF/016160/2017-721

 1. Identifikačné údaje (DIČ, resp. rodné číslo)

Každý daňovník, ktorý má pridelené DIČ, je povinný uvádzať toto číslo na každej strane daňového priznania. Ak daňovník DIČ nemá, uvádza svoje rodné číslo. Pri elektronickom vypisovaní daňového priznania sa číslo uvedené na prvej strane prenáša na všetky strany daňového priznania, preto je dôležité najmä pri ručnom vypĺňaní daňového priznania skontrolovať, či je uvedené na každej strane.

 1. Kód SK NACE

Vypĺňa ho len daňovník s príjmami z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., pričom zoznam kódov možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.skwww.susr.sk. V kolónke hlavná prevažná činnosť sa uvádza názov činnosti, z ktorej daňovník dosiahol najvyšší príjem.

 1. Druh daňového priznania

Je potrebné vyznačiť, o aký druh daňového priznania ide, či ide o daňové priznanie (riadne), opravné alebo dodatočné daňové priznanie.

 1. Zdaňovacie obdobie

Uvádza sa rok, za ktorý sa podáva priznanie, t. j. 2017.

 1. Údaje o poberaní dôchodkov

Vyplní daňovník, ktorý je k 1. januáru 2017 poberateľom dôchodku (dôchodkov), alebo daňovník, ktorému bol dôchodok priznaný spätne k 1. januáru 2017.

POZOR: Daňovník, ktorý bol dôchodcom k 1.1.2017 nemá nárok na celú výšku nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka. Výška NČZD závisí od výšky vyplateného dôchodku.

 1. Údaje o manželke/manželovi

Uvádzajú sa len v prípade, ak si daňovník uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku.

 1. Uplatnenie daňového bonusu

Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť len jeden z manželov. Je potrebné vyznačiť, či si ho uplatňuje za 12 kalendárnych mesiacov – krížikom sa vyznačí okienko 1-12. V prípade uplatnenia len za niektoré mesiace sa vyznačí krížikom okienko príslušného mesiaca. Ak si daňovník uplatňuje daňový bonus na viac ako 4 deti, uvedie ostatné deti v XIII. oddiele  daňového priznania a uvedie túto skutočnosť do riadku 33 daňového priznania typu B. Ak si daňovník neuplatňuje daňový bonus na dieťa, túto časť nevypĺňa.

 1. Príjem z prenájmu

Pri príjmoch z prenájmu nie je možné používať paušálne výdavky. Príjmy z prenájmu sa uvádzajú po odpočítaní sumy 500 €, ktorá predstavuje sumu oslobodenú od dane.

 1. Výdavky pri prenájme

Výdavky súvisiace s prenájmom sa nemôžu uplatniť v plnej výške. Výdavky priraďované k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaným do základu dane sa na riadku 11 stĺpec 2 zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom (príjmy z prenájmu znížené o 500 € : celkové príjmy z prenájmu x suma výdavkov súvisiacich s prenájmom).

 1. Príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie

Do daňového priznania sa uvádzajú také príjmy autorov, z ktorých platiteľ dane nevybral daň v súlade s dohodou uzavretou s autorom. Ak takáto dohoda uzavretá nebola, zrážku dane vykonal platiteľ dane, čím došlo k vysporiadaniu daňovej povinnosti autora, a preto sa tento príjem v daňovom priznaní neuvedie.

POZOR: Platiteľ, ktorý uzavrie s daňovníkom takúto dohodu je povinný oznámiť túto skutočnosť na predpísanom tlačive do 31.1. nasledujúceho roka.

 1. Vyznačenie spôsobu uplatnenia výdavkov pri príjmoch z podnikania

Zaškrtnúť, či si daňovník uplatňuje daňovú evidenciu alebo paušálne výdavky. Pri paušálnych výdavkoch už nie je potrebné uviesť počet mesiacov, počas ktorých si daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov.

 1. Preukázateľne zaplatené poistné

Týka sa príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, pri ktorých daňovník do kolónky vyplní sumu preukázateľne zaplateného poistného ako daňového výdavku znižujúceho príjmy.

 1. Koho sa týka tabuľka č.1a, tabuľka č.1b?

Tabuľka č. 1a

Vyplní ju daňovník s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, ak vedie daňovú evidenciu (§ 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov) a uplatňuje preukázateľné výdavky.

Tabuľka č. 1b

Vyplní ju daňovník s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti,  z použitia diela a umeleckého výkonu, ak vedie daňovú evidenciu a uplatňuje si paušálne výdavky (§ 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov).

 1. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela

Nezdaniteľnú časť  na manžela/manželku si môže daňovník uplatniť len z aktívnych príjmov, t. j. len z príjmov zo závislej činnosti, príjmov z podnikania alebo z príjmov so samostatne zárobkovej činnosti.

Nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej čiastky na manžela/manželku je len v prípadoch, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

 • manželka (manžel) sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované dieťa vo veku do 3 rokov (do 6 rokov v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa) žijúce s daňovníkom v domácnosti. Môže ísť aj o dieťa osvojené, resp. prevzaté do náhradnej starostlivosti.
 • manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie,
 • manželka (manžel) bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • manželka (manžel) je uznaná za invalidnú alebo za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím rozhodnutím posudkového lekára Sociálnej poisťovne alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Od vlastného príjmu manželky (manžela) sa môže odpočítavať len zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období zaplatila z tohto vlastného príjmu. Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku nie je možné uplatniť si na partnerku (družku), s ktorou nie je daňovník zosobášený.

 1. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka – dôchodcu

Ak bol dôchodca na začiatku zdaňovacieho obdobia, t. j. k 1. 1. 2017poberateľom dôchodku (starobného, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku) alebo mu bol dôchodok  priznaný spätne k 1. 1. 2017,

Na čo má nárok, to vám vysvetlíme tu:

 • má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2017 v úhrne nepresahuje sumu 3 803,33 €.V takom prípade nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 3 803,33 € a vyplatenou sumou dôchodku,
 • ak ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2017 v úhrne presahuje sumu 3 803,33 €, daňovníkovi nevzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Ak sa fyzická osoba stala poberateľom starobného dôchodku v priebehu roka 2017, t. j. nebola poberateľom dôchodku k 1. 1. 2017, vzniká jej nárok na celú nezdaniteľnú časť vo výške 3 803,33 €, pokiaľ základ dane daňovníka nepresiahol sumu 19 809 €.

Poznámka:

Nezdaniteľná časť základu dane sa uplatňuje len v prípade, ak dôchodca dosahuje tzv. aktívne príjmy, napr. zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. V prípade tzv. pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti atď.) nie je možné znížiť čiastkový základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane.

 1. Daň vyberaná zrážkou

Príjmy autorov, z ktorých bola vybratá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov, sa neuvádzajú do daňového priznania. Rovnako sa do daňového priznania neuvádzajú preplatky zo zdravotného poistenia.

 1. Odpočet daňovej straty

Pri odpočte daňových strát je potrebné určiť, či ide o daňové straty za roky 2010 až 2013, alebo za roky 2014, 2015 a 2016.

Pri odpočítaní daňovej straty za roky 2014, 2015 a 2016 sa postupuje podľa § 30 zákona o dani z príjmov

 • daňovú stratu možno odpočítať počas najviac štyroch po sebe nasledujúcich zdaňovacích období vo výške ¼ ročne, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola strata vykázaná,
 • daňová strata sa odpočítava od základu dane daňovníka,
 • ak je zdaňovacie obdobie daňovníka kratšie ako jeden rok, môže si uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty,
 • ku dňu vyhlásenia konkurzu alebo vstupu do likvidácie nárok na odpočet daňovej straty zaniká.

Pri odpočte  neuplatnených daňových strát za roky 2010 až 2013 sa postupuje podľa § 52za ods. 4 zákona o dani z príjmov

 • súčet neuplatnených daňových strát za roky 2010 až 2013 si daňovník môže uplatniť rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, t. j. za roky 2014 až 2017, pričom čo súčtu neuplatnených daňových strát možno zahrnúť aj neuplatnenú stratu z príjmov z prenájmu nehnuteľností, ktorá bola vykázaná za roky 2010 a 2011,
 • daňová strata sa odpočíta rovnomerne, t. j. za každý rok ¼,
 • za zdaňovacie obdobie 2017 si môže daňovník uplatniť ¼  zo sumy neuplatnených daňových strát za uvedené roky, maximálne však do sumy vykázaného čiastkového základu dane z príjmov,
 • daňová strata sa odpočíta len z aktívnych príjmov, t. j. z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov).
 1. Poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 ZDP

Ak daňovník nechce poukázať  2 %, resp. 3 % zo zaplatenej  dane podľa § 50 zákona o dani z príjmov, vyznačí písmenom „x“ kolónku pri texte „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona o dani z príjmov“.

Ak sa rozhodne poukázať 2 %, resp. 3 % dane, vyplní na riadku 134 sumu predstavujúcu 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane, minimálne však 3 eurá.  Nesmie zabudnúť  na uvedenie dátumu a podpisu (str. 11 DP).

 1. Správne uvedenie počtu príloh a ich priloženie k DP

K daňovému priznaniu je potrebné priložiť potrebné prílohy. V prípade príjmov zo závislej činnosti ide o potvrdenia od všetkých zamestnávateľov zo SR aj zo zahraničia, v prípade uplatňovania daňového bonusu sa prikladá kópia rodného listu dieťaťa, príp. potvrdenie o návšteve školy (u stredoškolákov a vysokoškolákov). Ak daňovník takéto doklady už predložil svojmu zamestnávateľovi a zamestnávateľ mu priznal daňový bonus v plnej výške, doklady nie sú prílohou priznania.

Počet príloh sa uvádza vrátane Príloh 1, 2 a 3,  ktoré sú súčasťou daňového priznania, t. j. minimálny počet príloh daňového priznania sú 3 prílohy, ktoré sa uvádzajú do počtu príloh, aj keď sú prázdne.

Účtovná závierka  v jednoduchom účtovníctve, ktorá obsahuje účtovné výkazy Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve, ktorú tvoria výkazy Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky nie sú prílohou k daňovému priznaniu (nie sú podávané spolu s daňovým  priznaním). Daňovník ich však musí predložiť v lehote na podanie daňového priznania správcovi dane. Ak ich podáva elektronicky, podá ich cez elektronický formulár určený na podanie výkazov a nie ako prílohu k daňovému priznaniu.

 1. Žiadosť o vrátenie daňového preplatku a o vyplatenie daňového bonusu

Zaškrtnúť, či daňovník žiada vrátiť daňový preplatok, resp. vyplatiť daňový bonus. Uviesť spôsob,  či sa má preplatok/bonus vrátiť poštovou poukážkou alebo na účet. Ak žiada o vyplatenie na účet, uviesť údaje o účte IBAN alebo číslo účtu a kód banky.

 1. Podpis na daňovom priznaní

Daňové priznanie je potrebné podpísať na viacerých stranách. Priznanie bez podpisu nie je platné.

 • Na strane 11 –len  ak poukazuje podiel zaplatenej dane podľa § 50 zákona o dani z príjmov (oddiel XII.)
 • Na strane 12 – v časti, kde sa uvádza počet príloh daňového priznania (oddiel XIII.) – v tejto časti MUSÍ byť daňové priznanie podpísané.
 • Na strane 12 – len ak žiada o vrátenie daňového preplatku alebo daňového bonusu (oddiel XIX.)
 • Na strane 15 – len ak vypĺňa prílohy č. 1, 2 alebo 3 (časť Prílohy).