Postupne sa blíži koniec kalendárneho roka, kedy obdarúvame nielen svojich blízkych, ale aj napríklad klientov, zákazníkov, dodávateľov. Dnes si preto zhrnieme, ako je to s reklamnými predmetmi z titulu ich daňovej uznateľnosti. Výdavky na reklamné predmety môžu byť daňovým výdavkom iba v prípade, že sa jedná o reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 eur za jeden predmet (v hodnote bez DPH u platiteľa DPH, v hodnote s DPH u neplatiteľa DPH). Zákon nestanovuje povinnosť označovať reklamné predmety obchodným menom alebo ochrannou známkou daňovníka.

Reklamným predmetom sú aj

  • víno (do sumy nepresahujúcej 17 eur za jeden predmet),  najviac však vo výške 5 % z vykázaného základu dane daňovníka za príslušné zdaňovacie obdobie, okrem daňovníka, u ktorého je výroba vína hlavným predmetom činnosti; u daňovníka, u ktorého je výroba vína hlavným predmetom jeho činnosti sa považuje poskytnutie vína z vlastnej produkcie ako reklamného predmetu za daňový výdavok v neobmedzenej výške, pričom podmienka reklamného predmetu neprevyšujúceho sumu 17 eur musí byť dodržaná,
  • tabakové výrobky (do sumy nepresahujúcej 17 eur za jeden výrobok), ale iba u daňovníka, u ktorého je výroba tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti,
  • ostatné alkoholické nápoje z vlastnej produkcie (okrem vína), ale iba u daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti, ak ide o predmety nepresahujúce sumu 17 eur.

Za reklamný predmet sa nepovažujú darčekové reklamné poukážky!

Pár praktických príkladov:

Príklad č. 1 – Obstaranie kalendárov
Spoločnosť ABC, s.r.o. s príjmami z podnikania dala vyrobiť 50 ks kalendárov s logom svojej firmy v hodnote 10 eur za jeden kus, ktoré bezplatne odovzdal svojim obchodným partnerom. Výdavky za kalendáre zaúčtoval do daňových výdavkov ovplyvňujúcich základ dane. Má povinnosť zvýšiť základ dane o sumu zaplatenú za výrobu kalendárov?
Odpoveď
Nakoľko sa jedná o reklamné predmety neprevyšujúce sumu 17 eur za jeden predmet, daňovníkovi nevzniká povinnosť zvýšiť základ dane za príslušné zdaňovacie obdobie.

Príklad č. 2 – Obstaranie vína
Spoločnosť DDD, s.r.o. zaoberajúci sa IT službami v maloobchodnej predajni kúpila 100 fliaš vína v hodnote 7 eur za jeden kus, spolu za  700 eur, ktoré poskytla svojim dodávateľom pri príležitosti Nového roka. Môže výdavok na obstaranie vína zahrnúť do daňových výdavkov?
Odpoveď
Ak daňovník vykáže v príslušnom zdaňovacom období základ dane (čiastkový základ dane) minimálne 14 000 eur, môže si sumu 700 eur ponechať v daňových výdavkoch, nakoľko suma 700 eur nepresahuje 5 % z vykázaného základu dane. Ak by daňovník vykázal nižší základ dane, napr. 10 000 eur, potom mu vznikne povinnosť zvýšiť základ dane o rozdiel medzi sumou 700 eur a sumou 500 eur (t. j. 5 % z 10 000), teda o 200 eur.

Príklad č. 3 – Obstaranie alkoholických nápojov
Daňovník s predmetom činnosti stolárska výroba kúpil 20 fliaš vodky v hodnote 13 eur za jeden kus, spolu za 260 eur, ktoré poskytol svojim obchodným partnerom. Môže byť tento výdavok na obstaranie alkoholu súčasťou základu dane z príjmov ako výdavok na reklamné predmety?

Odpoveď
Keďže sa nejedná o daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov predmetom jeho činnosti, nemôže nákup alkoholických nápojov zahrnúť do daňových výdavkov, nakoľko alkoholické nápoje sa nepovažujú za reklamné predmety. 

Záverom ešte dodám, ako je to s DPH?

Podnikateľ (platiteľ DPH), ktorý nakupuje tieto predmety na účely ich darovania obchodným partnerom alebo zamestnancom napríklad ako vianočný darček, pričom podmienka ceny do 17 eur za kus bez DPH bude splnená, si môže DPH z ich nákupu odpočítať. Ak však vopred vie, že hodnotu 17 eur presiahnu, DPH z nákupu si neodpočíta. Ak by však takto nepostupoval a DPH z nákupu by predsa odpočítal, pri darovaní týchto predmetov je povinný odviesť DPH rovnako, akoby ich predal. Ak podnikateľ daruje ako vianočný darček fľašu vína, platia tu rovnaké podmienky.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, sme tu pre Vás.

Váš SEDAM