Sadzby dane z príjmov od roku 2024

  1. Právnické osoby
Dosiahnutie zdaniteľných príjmov do 60 000 eur za zdaňovacie obdobie 15 % sadzba dane z príjmov
Zdaniteľné príjmy nad 60 000 eur za zdaňovacie obdobie 21 % sadzba dane z príjmov
  1. Dividendy

Sadzba dane pre zrážkovú daň – 10 % (uplatní sa na dividendy vyplatené zo zisku dosiahnutého za rok 2024). Dividendy prijaté v roku 2024 za obdobie 2023 a neskôr sa zdaňujú pôvodnými sadzbami.

  1. Fyzické osoby

 

  • Príjmy zo závislej činnosti, príjmy z prenájmu nehnuteľností, príjmy z použitia diela a podania umeleckého výkonu
Z vypočítaného základu dane, ktorý nepresiahne 47 537,98 eur (pre rok 2024) 19 % sadzba dane z príjmov
Z časti základu dane, ktorá presiahne sumu 47 537,98 eur 25 % sadzba dane z príjmov

 

  • Príjmy z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti
ak zdaniteľné príjmy v roku 2024 nepresiahnu sumu 60 000 eur 15 % sadzba dane z príjmov
ak zdaniteľné príjmy (výnosy) fyzickej osoby presiahnu sumu 60 000 eur (z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 47 537,98 eur) 19 % sadzba dane z príjmov
ak zdaniteľné príjmy (výnosy) fyzickej osoby presiahnu sumu 60 000 eur (z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 47 537,98 eur) 25 % sadzba dane z príjmov

 

  • Príjmy z kapitálového majetku

Jednotná sadzba dane z príjmov – 19 % bez ohľadu na to, či ide o príjmy zo zdroja v tuzemsku alebo zo zahraničia.