Nové usmernenia kvôli COVID-19 sa týkajú už aj prenajímateľov a nájomcov.

😷 Podľa ustanovenia § 3b zákona č. 92/2020 Z. z. prenajímateľ nemôže do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru, pre omeškanie nájomcu s platením nájomného vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom splatného v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020, ak omeškanie nájomcu vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Tento dôvod pre vznik omeškania musí byť nájomcom dostatočne osvedčený. Iné dôvody pre ukončenie nájmu tým nie sú dotknuté.

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty upravuje vznik daňovej povinnosti v ustanovení § 19, pričom povinnosti vyplývajúce zo zákona o DPH neboli zákonom č. 92/2020 Z. z. dotknuté. Pri nájme nehnuteľnosti v zmysle zákona o DPH ide o tzv. opakované plnenia, pri ktorých je vznik daňovej povinnosti upravený v ustanovení § 19 ods. 3 zákona o DPH – ak sa dodanie sluby uskutočňuje opakovane, považuje sa služba za dodanú najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane dodávanú službu vzťahuje. Deň dodania opakovaného plnenia je súčasne dňom vzniku daňovej povinnosti v závislosti od zmluvne dohodnutých podmienok.

👉 To znamená, že v prípade, ak nájomca bude vo vymedzenom období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020 za podmienok uvedených v § 3b zákona è. 92/2020 Z. z. v omeškaní s platením nájmu prenajímateľovi, bude prenajímateľ, ktorý je v postavení platiteľa dane, povinný odviesť daň z takto opakovane poskytnutého plnenia, samozrejme okrem prípadov, kedy pôjde o nájom oslobodený od dane pod¾a § 38 zákona o DPH.

🏠 Zároveň týmto nie je dotknuté právo na odpočítanie dane u nájomcu – platiteľa dane, pri splnení podmienok na odpočítanie dane podľa § 49 a § 51
zákona o DPH. (zdroj: Daňové Noviny)

➡️ Celé usmernenie k daňovej povinnosti pri nájme nehnuteľností si môžete stiahnuť tu.