Sociálna poisťovňa nie je od 1. októbra 2020 povinná vydávať na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (FO/PO) písomný súhlas so zápisom/výmazom do/z obchodného registra, ak voči takejto osobe nevedie pohľadávku.

Po novom bude platiť, že registrový súd pred zápisom spoločnosti s ručením obmedzeným sám preverí v informačnom systéme Sociálnej poisťovne, či sa voči osobe zakladateľa eviduje nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie, a preto sa udeľovanie súhlasu Sociálnej poisťovne so zápisom alebo výmazom spoločnosti stane nadbytočné.

Do 30. septembra 2020 Sociálna poisťovňa vydávala na žiadosť FO/PO súhlas so zápisom/výmazom
do/z obchodného registra v tých prípadoch, ak je FO/PO ku dňu udelenia súhlasu uvedená v zozname
dlžníkov, avšak len z dôvodu, že zoznam ešte nebol aktualizovaný a osoba nebola po úhrade dlhu zo zoznamu odstránená.
Pri zániku spoločnosti sa od 1. októbra 2020 nebude vyžadovať preverenie evidovaného nedoplatku na poistnom na sociálne poistenie. Evidovaným nedoplatkom na poistnom na sociálne poistenie pritom bude aj suma nišia ako 5 eur.

Pozor! Ak zamestnávateľ nepredloží mesačný výkaz poistného a príspevkov, hľadí sa na neho, ako keby mal evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie.

(zdroj: Daňové noviny)

Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte sa na nás obrátiť. Sme Vám k dispozícii.

Váš SEDAM tím