📹 Homeoffice je v súčasnosti veľmi aktuálna téma, preto sme všetky dôležité info spracovali do nového videa pre Vás.

👉 Ak preferujete textovú formu, nech sa páči čítajte ďalej 🙂

Práca z domu alebo homeoffice je už dlhoročne benefitom, ktorý zamestnávatelia poskytujú zamestnancom. V čase pandémie korona vírusu bol práce homeoffice prostriedkom, ako mohli zamestnanci ďalej pracovať a zamestnávatelia nemuseli úplne zastaviť pracovný proces. Aké podmienky je však potrebné splniť, aby homeoffice prebiehal v súlade so zákonom?

Je potrebné upozorniť, že Zákonník práce pozná iba tzv. trvalý homeoffice, to znamená prípady, keď zamestnanec trvalo pracuje z domu. Pri tomto type homeofficu platia iné podmienky ako pri tzv. dočasnom homeoffice, ktorý Zákonník práce nerieši. Práve dočasný homeoffice, kedy zamestnanec pracuje z domu iba pár dní v týždni je najfrekventovanejší prípad. Aké podmienky teda pri dočasnom homeoffice platia?

  1. Prvý dôležitý fakt je, že zamestnávateľ nemôže jednostranne nariadiť zamestnancovi dočasný homeoffice. Je potrebné, aby nastala vzájomná dohoda – odporúčame spísať dodatok k pracovnej zmluve alebo iný dokument, ktorý by zachytil obojstranný súhlas.

Jediná výnimka platí v mimoriadnej situácii, núdzovom alebo výnimočnom stave, čo nastalo práve pri vyhlásení pandémie korona vírusu, kedy zamestnávateľ môže nariadiť zamestnancovi dočasný homeoffice aj bez jeho súhlasu.

  1. Druhý dôležitý fakt, a práve aj najčastejšie kladená otázka pri homeoffice je stravné. Má zamestnanec pracujúci z domu nárok na stravné? Odpoveď je jednoznačne áno, zamestnanec pracujúci v rámci homeofficu má rovnaké právo na stravné ako zamestnanec pracujúci na pracovisku. V obidvoch prípadoch platí rovnaká podmienka na nárok na stravné, a to odpracovanie viac ako štyroch hodín. Nárok na stravné platí rovnako pri trvalom aj pri dočasnom homeoffice.
  2. Tretia skutočnosť je, že pri homeoffice platia rovnaké podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako pre zamestnancov na pracovisku.
  3. Moje posledné upozornenie sa týka práceneschopnosti zamestnanca. Aj v tomto prípade sa na zamestnanca nahliada rovnako ako na iného zamestnanca pracujúceho na pracovisku. To znamená, že má nárok na náhradu mzdy zo strany zamestnávateľa počas prvých desiatich dní dočasnej práceneschopnosti a od jedenásteho dňa má nárok na nemocenskú dávku, ktorú mu vypláca Sociálna poisťovňa.

Zákonník práce nerieši formu kontroly zo strany zamestnávateľa, ako zamestnanec plní úlohy v rámci práce z domu. Toto je v kompetencii interného nastavenia každého zamestnávateľa.

V prípade, že máte akékoľvek otázky aj k tejto téme, neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre Vás.

Váš SEDAM tím