Viete čo je režim call-off stock? Podávanie súhrnného výkazu od 1.1.2020

Úvodná stránka/Aktuality/Viete čo je režim call-off stock? Podávanie súhrnného výkazu od 1.1.2020

Viete čo je režim call-off stock? Podávanie súhrnného výkazu od 1.1.2020

Streda 9.10.2019

Navrhovanou novelou zákona o dani z pridanej hodnoty sa menia viaceré ustanovenia týkajúce sa medzinárodného obchodu s tovarom v rámci Európskej únie. Ide o transpozíciu smernice Európskej komisie, ktorou by sa mala zjednodušiť administratíva okolo vykazovania dodania tovaru do iných členských štátov. Zmeny v súhrnnom výkaze vyplývajú zo zavedenia režimu call-off stock.

Nový režim call-off stock

K 1.1.2020 dochádza k zmenám a doplneniu zákona o DPH, ktoré sa dotknú aj podávania súhrnného výkazu. Zavádza sa tzv. call-off stock režim, ako povinná úprava pre všetky členské štáty, na základe ktorej sa preprava tovaru, ktorý je obchodným majetkom zdaniteľnej osoby do iného členského štátu na účely jeho následného dodania vopred známemu odberateľovi – zdaniteľnej osobe identifikovanej pre daň v členskom štáte skončenia prepravy tovaru, nepovažuje, pri splnení ustanovených podmienok, za premiestnenie tovaru do iného členského štátu podľa § 8 ods. 4.

Zjednodušene povedané, dodávateľ už nebude mať povinnosť vykázania tovaru v pozícii nadobúdateľa pri premiestnení tovaru do iného členského štátu, ktorý je následne dodaný odberateľovi – ak tak urobí do 12 mesiacov.

V novo navrhovanom § 8a zákona o DPH je zavedená definícia režimu call-off stock a sú ustanovené podmienky a následky uplatnenia tohto režimu z pozície Slovenskej republiky ako členského štátu začatia prepravy tovaru, t. j. členského štátu dodania. Pri splnení všetkých tam ustanovených podmienok sa navrhuje, aby tovar premiestnený z tuzemska do iného členského štátu bol považovaný za dodaný dodávateľom s oslobodením od dane podľa § 43 ods. 1 až v momente, v ktorom k nemu nadobudne právo nakladať ako vlastník určený odberateľ, na základe dohody uzavretej s dodávateľom, pričom na premiestnenie tovaru sa nebude prihliadať. Na druhej strane bude v tom istom momente dochádzať v členskom štáte, do ktorého bol tovar prepravený, k nadobudnutiu tovaru z iného členského štátu, pričom daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru vznikne v súlade s bežnými pravidlami a osobou povinnou platiť daň z nadobudnutia tovaru bude určený odberateľ, ktorý získal právo nakladať s tovarom ako vlastník.

V prípade, že Slovenská republika bude členským štátom, do ktorého bol tovar prepravený, t. j. členským štátom nadobudnutia tovaru, uplatňovanie úpravy nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ako je nastavené v súčasnosti platnom a účinnom znení, už nebude možné. Z tohto dôvodu sa navrhuje nové znenie § 11a, ktoré obsahuje už iba pravidlá stanovenia momentu, v ktorom pri splnení ustanovených podmienok režimu call-off stock v členskom štáte, z ktorého bol tovar odoslaný alebo prepravený, dôjde v tuzemsku k nadobudnutiu tovaru z iného členského štátu, ako aj určenia osoby, u ktorej sa toto nadobudnutie považuje za uskutočnené.

Nový § 11a znie nasledovne:

Ak je tovar odoslaný alebo prepravený do tuzemska z iného členského štátu v režime call-off stock a prevod práva nakladať s tovarom ako vlastník sa uskutoční do 12 mesiacov po skončení prepravy tovaru do tuzemska, v čase prevodu práva nakladať s tovarom ako vlastník na zdaniteľnú osobu platí, že nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje za uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorej sa tovar dodáva v tuzemsku..

Príklad:

Dodávateľ z Českej republiky dodá tovar na Slovensko za účelom ďalšieho predaja zákazníkovi na Slovensku. V čase premiestnenia na Slovensko ešte nebol známy odberateľ tohto tovaru. Dodávateľ nie je povinný samozdaniť nadobudnutie tovaru na Slovensku, ak tovar dodá odberateľovi s prideleným IČDPH na Slovensku do 12 mesiacov.

Zmena pri podávaní súhrnného výkazu

Navrhovaný režim call-off stock sa od v súčasnosti uplatňovaného odlišuje aj v tom, že dodávateľ bude povinný podať súhrnný výkaz dvakrát. Prvýkrát v období, v ktorom došlo k preprave tovaru do iného členského štátu a druhýkrát v období, v ktorom došlo k dodaniu tovaru.

Okrem tejto zmeny sa do zákona dostala dôležitá podmienka na uplatnenie oslobodenia od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu. Z navrhovaného znenia vyplýva, že dôležitou súčasťou podmienok pre oslobodenie od dane sa stáva aj samotné deklarovanie dodania tovaru do iného členského štátu v súhrnnom výkaze. Oslobodenie od dane správca dane neuzná, ak dodávateľ nepodá súhrnný výkaz alebo ak v súhrnnom výkaze uvedie nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje. Oslobodenie od dane správca dane uzná vtedy, ak dodávateľ vie akýmkoľvek vierohodným spôsobom preukázať, že neúmyselne a v dobrej viere uviedol nesprávne alebo neúplné údaje v súhrnnom výkaze a následne tieto skutočnosti doloží napr. dodatočným súhrnným výkazom, alebo na základe výzvy správcu dane poskytne správne a úplné údaje. (zdroj: podnikam.sk)

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím neváhajte na nás obrátiť, sme tu pre Vás.

Tel: 0903 227 121

Email: info@sedam.sk

Web: www.sedam.sk a www.lepsieucto.com

2019-10-09T14:32:32+02:00