Novelizácia zákona o DPH, účinná od 1.1.2023 priniesla dôležitú zmenu, ktorá môže mať za následok povinnosť vrátiť odpočítanú DPH pri neuhradených záväzkoch. Prinášame základne informácie týkajúce sa uvedenej problematiky:

Zmeny u odberateľa:

 • Odberateľ, ktorý je platiteľom DPH, je povinný vrátiť odpočítanú DPH z nakúpených tovarov a služieb, ak za ne úplne alebo čiastočne nezaplatil dodávateľovi do 100 dní od uplynutia splatnosti záväzku. Uvedené sa uplatní iba vtedy, ak bola DPH účtovaná na faktúre alebo inom doklade.
 • Odberateľovi vzniká povinnosť vrátiť DPH pri neuhradených záväzkoch oveľa skôr, ako vzniká nárok dodávateľovi na dodatočné vyžiadanie DPH od štátu. Preto sa odberateľ nemôže spoliehať iba na obdržanie opravného dokladu od dodávateľa, ale musí si sám sledovať saldokonto záväzkov.
 • Povinnosť vrátiť odpočítanú DPH má aj taký odberateľ – platiteľ DPH, ktorý sa dostal do konkurzu, oddlženia alebo reštrukturalizácie a dostane od dodávateľa opravný doklad.
 • Odberateľ vracia DPH iba v takom rozsahu, v ktorom si ju predtým odpočítal, t.j. odberateľ zohľadní prípadné pomerné odpočítanie DPH, úpravy odpočítateľnej dane alebo túto povinnosť zohľadní pri odpočítaní DPH pri registrácii.
 • V prípade oneskorenej úhrady za dodanie vzniká odberateľovi dodatočné právo odpočítania DPH v rozsahu,
 • v ktorom uhradil záväzok dodávateľovi.

Uvedená zmena sa uplatní na záväzky za dodanie tovaru alebo služby, pri ktorých 100 dní od splatnosti uplynulo po 31. decembri 2022 a záväzok nebol uhradený.

Zmeny u dodávateľa

 • Rozširuje sa rozsah oprávnených neuhradených pohľadávok, z ktorých si platiteľ môže dodatočne žiadať DPH od štátu prostredníctvom opravy základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach.
 • Ruší sa možnosť požiadať o opravu pri nevymožiteľných pohľadávkach s nízkou hodnotou do 300 eur s DPH, ak nebola uhradená viac ako 12 mesiacov. Namiesto toho sa zavádza nová možnosť uplatniť opravu základu dane, a to za nasledujúcich podmienok:
  • uplynulo 150 dní od splatnosti pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby, v rozsahu, v akom nebola zaplatená, a táto pohľadávka
   • nie je viac ako 1 000 eur vrátane dane a platiteľ preukáže, že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý smeruje k získaniu úhrady pohľadávky;
   • je viac ako 1 000 eur vrátane dane a platiteľ preukáže, že sa domáha zaplatenia pohľadávky žalobou na súde okrem rozhodcovského súdu, alebo
   • je viac ako 1 000 eur vrátane dane a platiteľ preukáže, že je vymáhaná v exekučnom konaní.

Uvedenú opravu základu dane môže vykonať dodávateľ už pri neuhradených pohľadávkach, pri ktorých 150 dní od splatnosti uplynulo po 31. decembri 2022.

Dodávateľovi sa tiež dopĺňa povinnosť vrátiť takto uplatnenú DPH, ak mu odberateľ dodatočne úplne alebo čiastočne uhradí dodávku tovaru či služby.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte prosím kontaktovať, sme tu pre Vás.

Váš SEDAM.