Pondelok 14.1.2019

Začiatok nového roka sa pre mnohých podnikateľov spája s daňovým priznaním k dani za motorové vozidlá. Podnikateľ, ktorý používal motorové vozidlo evidované v SR počas roku 2018 na podnikanie, je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.

 

Aké vozidlá podliehajú tejto dani? Kto ju musí platiť? Ako daň z motorových vozidiel vypočítať? Poskytujú sa výhody pre ekologickejšie vozidlá?

Všetko čo potrebujete vedieť o dani z motorových vozidiel pre Vás zhrnuli naši daňoví špecialisti. Pripravili pre Vás aj príklady výpočtu výšky dane.

Termín podania daňového priznania je do konca januára 2019. Daňové priznanie sa podáva za predchádzajúci rok 2018.

🚗 Aké vozidlá podliehajú dani z motorových vozidiel?

Predmetom dane je motorové vozidlo typov L, M, N, O, ktoré sa v danom roku používa na podnikanie.

Motorové vozidlo je predmetom dane aj v prípade, ak by bola fyzická osoba práce neschopná, alebo by motorové vozidlo bolo v autoservise.

👉 Kto musí platiť daň z motorových vozidiel?

 Fyzická aj právnická osoba, ak:

 • je ako držiteľ vozidla zapísaná v technickom preukaze (vlastné, leasing),
 • ako držiteľ vozidla je v technickom preukaze zapísaná jej organizačná zložka,
 • používa vozidlo, ktorého držiteľom je osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie (požičané vozidlo),
 • používa vozidlo, ktorého držiteľom je osoba, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola zrušená,
 • je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie (súkromné vozidlo).

Príklad v prípade zamestnávateľa

Pr. 1 – zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi cestovné náhrady za použitie zamestnancovho súkromného vozidla. Toto vozidlo neslúži na podnikanie. Zamestnávateľ je povinný odviesť daň z motorových vozidiel z tohto vozidla.

Pr. 2 – zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi cestovné náhrady za použitie svojho vozidla. Toto vozidlo používa zamestnanec na svoje podnikanie. V tomto prípade je povinný odviesť daň z motorových vozidiel zamestnanec v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

👉 Aké skutočnosti majú vplyv na výšku daňovej povinnosti?

 Pri stanovení základu dane sa berú do úvahy rôzne veličiny:

 • výkon motora v KW pre vozidlá L, M, N, ktorých zdrojom je iba elektrina,
 • zdvihový objem valcov motora pre osobné vozidlá L a M1,
 • najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav pre úžitkové vozidlá a autobusy kategórie M2, M3, N1 – N3, O1 – O4.

👉 Aká je výška sadzieb dane?

Sadzby dane sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel.

👉 Poskytujú sa výhody pre ekologickejšie vozidlá? 

 •  vozidlá výlučne na elektrický pohon motora podliehajú zvýhodnenej sadzbe 0 €, t. j. výška dane je 0 €,
 • hybridné motorové vozidlá a hybridné elektrické vozidlá, vozidlá kat. L, M a N s pohonom CNG, LNG a s pohonom na vodíkový pohon podliehajú zníženej sadzbe o 50 %,
 • vozidlo, ktoré sa použilo v rámci kombinovanej dopravy minimálne 50x podlieha zníženej sadzbe o 50 %,
 • v prípade „mladších“ vozidiel sa sadzba dane znižuje, až kým vozidlo nedosiahne 108 mesiacov od prvej evidencie vozidla.

👉 Upravuje sa sadzba dane v závislosti od veku vozidla?

 • počas prvých 36 mesiacov od prvej evidencie vozidla sa sadzba dane zníži o 25 %,
 • počas ďalších 36 mesiacov od prvej evidencie vozidla sa sadzba dane zníži o 20 %,
  (po uplynutých 36 mesiacov),
 • počas ďalších nasledujúcich 36 mesiacov sa sadzba dane zníži o 15 % (po uplynutých 72 mesiacov),
 • počas ďalších 36 mesiacov sa použije stanovená ročná sadzba dane (po uplynutých 108 mesiacov),
 • počas ďalších 12 mesiacov sa sadzba dane zvýši o 10 % (po uplynutých 144 mesiacov),
 • počas ďalších mesiacov sa použije sadzba dane zvýšená o 20 % (po uplynutých 156 mesiacov).

Tabuľka č. 1: prehľad úpravy sadzieb v závislosti od veku vozidla

Počet mesiacov

Zníženie sadzby

Ročná sadzba

Zvýšenie sadzby

0 – 36

25 %

36 – 72

20 %
73 – 108

15 %

109 – 144

Bez úpravy

145 – 156

10 %

157 a viac

20 %

👉 Som povinný platiť preddavky na daň z motorových vozidiel?

 • nie, v prípade, ak predpokladaná daňová povinnosť u jedného správcu dane nepresiahne 700 €
 • daňová povinnosť vznikne v priebehu roka.
 • štvrťročné preddavky platí daňovník, ktorého predpokladaná daňová povinnosť presiahne 700 €, ale nepresiahne 8 300 €.
 • mesačné preddavky platí daňovník, ktorého predpokladaná daňová povinnosť presiahne
  8 300 €.

👉 Kedy zaniká daňová povinnosť?

 • pri vyradení vozidla z evidencie (na dopravnom inšpektoráte),
 • pri ukončení alebo prerušení podnikania,
 • pri zániku daňovníka bez likvidácie,
 • pri zmene vlastníka vozidla (predaji),
 • pri ukončení používania vozidla, ktorého držiteľom je osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo sa zrušila (prenájom vozidla),
 • pri ukončení použitia vozidla, ktorého daňovníkom je zamestnávateľ (cestovné náhrady).

👉 Príklady výpočtu výšky dane

 Pr. 3: Klasické osobné motorové vozidlo typu M1, zdvihový objem valcov motora 1 197 cm³, dátum prvej evidencie vozidla: 30.11.2016, vozidlo sa používalo na podnikanie v priebehu celého roka:

Základná sadzba dane: 80 €

Znížená sadzba dane o 25 %: 60 €

Počet mesiacov používania: 12

Výsledná daň je 60 €.

Pr. 4: Zamestnávateľ uhradil zamestnancovi cestovné náhrady za použitie súkromného vozidla typu M1, zamestnanec toto vozidlo nevyužíva na podnikanie. Cestovné náhrady boli poskytnuté za použitie vozidla v termínoch 13.5.-14.5.2018, 25.8. – 27.8.2018 a 3.11. – 7.11.20118. Dátum prvej evidencie vozidla je 10.12.2013. Zdvihový objem valcov motora vozidla je 1 598 cm³.

Zamestnávateľ je povinný zaplatiť daň za každý mesiac, v ktorom sa auto použilo.

Základná sadzba dane: 148 €

Znížená sadzba dane o 20 %: 118,40 €

Počet mesiacov použitia: 3

Výsledná daň je 29,59 €.

Pr. 5: Hybridné motorové vozidlo typu M1, zdvihový objem valcov motora 1 197 cm³, dátum prvej evidencie vozidla: 2.8.2011, vozidlo spoločnosť obstarala 5.8.2018.

Základná sadzba dane: 80 €

Znížená sadzba dane z dôvodu veku vozidla o 15 %: 68 €

Znížená sadzba dane pre hybridné vozidlá o 50 %: 34 €

Počet mesiacov použitia: 5

Výsledná daň je 14,16 €.

 

V prípade, že by ste mali k tejto problematike akékoľvek otázky, neváhajte nás prosím kontaktovať. Sme tu pre Vás.

Váš SEDAM tím