💯 Zákonom č. 198/2020 Z. z. sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutého opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
Tkzv. podnikateľské kilečko prináša množstvo zmien, ktoré uľahčia život podnikateľom.

👉 Ide napríklad o zvýšenie hranice pre povinné finančné audity, zjednodušenie energetických auditov, započítanie reálnej spotreby pohonných látok či zrušenie alebo zníženie rôznych pokút. Daňové a odvodové zákony sa budú meniť len raz do roka s účinnosťou najskôr 1. januára nasledujúceho roka.

☑️ V prípade drobných nedostatkov dostanú podnikatelia „druhú šancu“, čo znamená, že Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) im nebude hneď dávať pokuty, ale budú mať lehotu na ich odstránenie.

👉 Zákon tiež upravuje výšku správnych poplatkov, ruší viacero oznamovacích povinností podnikateľov či zvyšuje o pätinu limit na preukázateľne vynaložené výdavky na spotrebu pohonných látok oproti údajom z technického preukazu.

⚖ Obchodníkom, ktorí nepredávajú vážený tovar, odpúšťa povinnosť mať na predajni kalibrovanú váhu pre prípadný záujem zákazníka prekontrolovať
si deklarovanú hmotnosť tovaru, zákon tiež ruší povinnosť pre zariadenia spoločného stravovania mať vypracovaný reklamačný poriadok.

☑️ Podnikatelia podľa schváleného materiálu nemusia na predajnom mieste sprístupňovať vyobrazenie pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou
e-kasa klient.

🚗 Ruší sa povinnosťmať na čelnom skle automobilu nalepenú kontrolnú nálepku z technickej a emisnej kontroly. Podnikateľom sa tiež zvýši termín na
vyjadrenie sa k protokolu z daňovej kontroly zo súčasných 15 pracovných dní na 30 pracovných dní od doručenia protokolu.

📌 Zákon ruší aj bankový odvod na Slovensku.

☑️ Zákon prináša aj opatrenia v oblasti automatickej výmeny informácií na účely správy daní, zahŕňa aj platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb,
ako aj odpočet daňovej straty.
Účinnosť zákona je dňom jeho vyhlásenia (21. júla 2020) s výnimkou niektorých častí, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2020, 1. januára 2021,
1. júla 2021, 1. januára 2022 a 1. januára 2023. (zdroj: Mzdové noviny)

V prípade akýchkoľvek nejasností sa neváhajte na nás obrátiť, radi Vám pomôžeme.

Váš SEDAM tím