29.9.2021

Ak preferujete audio verziu článkov, pripravili sme pre Vás podcast na túto tému: https://www.sedam.sk/zdanovanie-kryptomeny/

Kryptomenou (virtuálnou menou) sa podľa Metodického usmernenia k postupu zdaňovania virtuálnych mien chápe digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, ani nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo a nemá právny status meny, resp. peňazí, avšak je akceptovaný niektorými fyzickými alebo právnickými osobami ako platobný prostriedok a ktorý je možné prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať. Obchodovať s kryptomenami môžete na rôznych kryptoburzách. Asi najznámejšiou kryptomenou je bitcoin. Ale v súčasnosti sa používa už viac ako tisíc kryptomien.

V roku 2018 vstúpila do platnosti novela zákona o dani z príjmov, ktorá upravuje zdaňovanie kryptomien. Z pohľadu zákona o dani z príjmov je príjem (výnos) plynúci z predaja virtuálnej meny predmetom dane, ktorý nie je od dane oslobodený, a preto je považovaný za zdaniteľný. Za predaj virtuálnej meny sa na účely zdanenia považuje akákoľvek výmena napr. výmena virtuálnej meny za majetok alebo výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo jej odplatný prevod, a to aj výmena za inú virtuálnu menu.

V prípade zdaňovania kryptomien je potrebné rozlišovať, či ide o príjem fyzickej osoby, ktorá nemá virtuálnu menu zaradenú do obchodného majetku alebo príjem fyzickej osoby, ktorá má kryptomenu zaradenú do obchodného majetku alebo či ide o príjem právnickej osoby. Platí však, že k zdaneniu kryptomeny dochádza až v prípade, ak nastane jej výmena, t. j. obchodovanie s kryptomenou. Ak je kryptomena držaná na účte bez pohybu (aj v prípade ak jej hodnota rastie), tak k zdaňovaniu nedochádza.

  1. Poďme sa teda pozrieť, ako sa zdaňuje kryptomena, ak ide o nepodnikateľa, čiže fyzickú osobu, ktorá nemá kryptomenu zaradenú v obchodnom majetku. Príjem z kryptomeny fyzické osoby zdaňujú sadzbou 19 % alebo 25 %, v závislosti od výšky základu dane daňovníka. Upozorňujem, že tento druh príjmu podlieha aj zdravotnému poisteniu vo výške 14 %. Zdaneniu podlieha zisk vyplývajúci z predaja alebo výmeny kryptomeny.
  2. Druhou možnosťou je, ak ide o podnikateľa, či už FO alebo PO. V tomto prípade je výhoda, že nevzniká povinnosť platenia zdravotných odvodov. Rovnako ako v prvom prípade, zdaneniu podlieha zisk, ktorý vznikol z predaja alebo výmeny kryptomeny.

Ak ide o FO – podnikateľa –  pripadajú do úvahy tieto sadzby dane: 15 %,  ak výnosy neprevyšujú 49 790 eur, 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 37 981,94  eur (vrátane),

a 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 37 981,94 eur

Pri právnických osobách ide o dve sadzby dane, a to: 15 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 eur alebo 21 %,  ak zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie prevyšujú sumu 49 790 eur.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Sme tu pre Vás.

Váš SEDAM