Utorok 10.9.2019

Problematika zdaňovania poukazov nebola v minulosti v zákone o dani z pridanej hodnoty dostatočne upravená a tak to aj vyzeralo. Dodávatelia tovarov a služieb a poskytovatelia poukazov si zákon vykladali po svojom a preto často dochádzalo k nejasným situáciám a právnej neistote.

Našťastie od 1.10.2019 nadobúda účinnosť novela zákona o DPH. Novela prináša okrem iných zmien aj zavedenie nových pravidiel pri zdaňovaní poukazov (voucherov), ktoré je následne možné vymeniť za konkrétny tovar alebo službu.

Čo je to poukaz

Zákon o DPH v §9a vymedzil aj pojem poukaz. Poukazom je nástroj, s ktorým je spojená povinnosť prijať ho ako protihodnotu alebo jej časť za dodanie tovaru alebo dodanie služby a na ktorom alebo v súvisiacej dokumentácii k nemu je uvedený tovar alebo služba, ktoré sa majú dodať, alebo totožnosť možných dodávateľov vrátane podmienok použitia tohto nástroja.

Najčastejšie ide o dokument v papierovej podobe, na ktorom sú uvedené údaje o dodávateľovi tovaru a služby (ak ide o jednoúčelový poukaz), hodnota poukazu a bližší popis.

Zákon o DPH ďalej rozlišuje jednoúčelový a viacúčelový poukaz:

  • jednoúčelový poukaz: poukaz, pri ktorom je v čase jeho vystavenia známe miesto dodania tovaru alebo miesto dodania služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje, a daň splatná z tohto tovaru alebo služby
  • viacúčelový poukaz: poukaz iný ako jednoúčelový poukaz

Práve rozlíšenie na jednoúčelový a viacúčelový poukaz má najväčšie implikácie na posúdenie správneho daňového režimu.

✔ Príklad:

Poukaz na večeru v ktorejkoľvek reštaurácii na Slovensku bude jednoúčelovým poukazom, nakoľko v čase vystavenia poukazu vieme presne určiť miesto dodania služby a sadzbu dane. Miestom dodania bude Slovenská republika a sadzba bude 20 %. V prípade, ak by bol vydaný poukaz na večeru v reštaurácii v Slovenskej republike alebo v zahraničí, pôjde o viacúčelový poukaz. Pri vydaní poukazu nie je totiž známe ani miesto dodania ani sadzba a výška dane.

Režim zdanenia

Ako sme si povedali vyššie, režim zdanenia závisí najmä od toho, či ide o jednoúčelový alebo viacúčelový poukaz. Okrem toho však ešte závisí aj od toho, kto poskytuje poukaz, kto reálne dodáva tovaru alebo službu a či je medzi týmito subjektmi ešte nejaký sprostredkovateľ.

1. Jednoúčelový poukaz

V zmysle §9a ods. 2 zákona o DPH sa každý prevod jednoúčelového poukazu uskutočnený zdaniteľnou osobou, ktorá koná vo vlastnom mene, považuje za dodanie tovaru alebo dodanie služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje. Skutočné odovzdanie tovaru alebo skutočné dodanie služby za jednoúčelový poukaz, ktorý dodávateľ tovaru alebo dodávateľ služby prijme ako protihodnotu alebo časť protihodnoty, sa nepovažuje za samostatnú transakciu.

✔ Príklad:

Reštaurácia vydá poukaz na večeru. Za dodanie služby sa považuje poskytnutie poukazu. Z takého dodania vystavovateľ poukazu vypočíta daň a odvedie ju do štátneho rozpočtu. Samotná výmena poukazu za večeru v reštaurácii už nie je dodaním služby a preto už takáto transakcia nebude podliehať DPH.

Podstatou teda je, že už samotný poukaz podlieha DPH na výstupe a nie samotná poskytnutá služba alebo predaný tovar, ktorý si na základe toho držiteľ poukazu kúpi.

O niečo zložitejšie to je, ak pri predaji poukazu vstupuje do reťazca aj sprostredkovateľ. Ako príklad môžeme opäť využiť poukaz na večeru v reštaurácii. Majiteľ reštaurácie vydá poukazy na objednanie večere. Poukaz predáva v jeho mene sprostredkovateľ – iná obchodná spoločnosť. Dani v danom prípade podlieha už samotné vydanie poukazu reštauráciou. Zodpovedný za odvedenie DPH do štátneho rozpočtu je majiteľ reštaurácie. Na druhej strane, aj sprostredkovateľ má určité povinnosti. Na poukaze, ktorý ďalej ponúka by mal zachovať údaje dodávateľa služby a takisto tam musí ostať rozpísaná DPH.

Situáciu pri zapojení sprostredkovateľa do reťazca rieši § 9a ods. 3. Ak prevod jednoúčelového poukazu vykoná zdaniteľná osoba, ktorá koná v mene inej zdaniteľnej osoby, tento prevod sa považuje za dodanie tovaru alebo dodanie služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje, uskutočnené touto inou zdaniteľnou osobou, v mene ktorej zdaniteľná osoba koná.

Aj v tomto prípade jednoúčelového poukazu vidíme, že DPH podlieha vystavenie samotného poukazu a nie konkrétne dodanie služby.

☝ POZOR:

Vo väčšine prípadov pôjde o štandardnú výmenu poukazu za poskytnutú službu alebo dodaný tovar. Ak by však hodnota služby alebo tovaru bola vyššia, ako je hodnota poukazu, dodávateľ služby/tovaru je povinný k rozdielu vystaviť plnohodnotný doklad podľa zákona o DPH a rozdiel v DPH odviesť do štátneho rozpočtu.

2. Viacúčelový poukaz

Pri viacúčelových poukazoch nie je dopredu známe miesto dodania a ani výška dane. Môže ísť napríklad o neisté vymedzenie sadzby dane, ak dodávateľ tovaru dodáva tovar, ktorý podlieha štandardnej aj zníženej sadzbe dane. Jednoducho povedané, ak nevieme dopredu určiť výšku dane a režim zdanenia, moment zdanenia sa posúva až do okamihu, kedy budú tieto skutočnosti známe.

✔ Príklad:

Veľkoobchodný reťazec predáva potraviny. Vydá poukaz na nákup v hodnote 50 €. Reťazec nemôže dopredu vedieť, aké druhy potravín nakúpi za poukaz jeho držiteľ. V danom prípade moment zdanenia nastane nie pri vydaní poukazu, ale až pri jeho uplatnení pri samotnom nákupe potravín.

Pri viacúčelovom poukaze je predmetom dane skutočné odovzdanie tovaru alebo skutočné dodanie služby za viacúčelový poukaz, ktorý dodávateľ tovaru alebo dodávateľ služby prijme ako protihodnotu alebo jej časť; každý predchádzajúci prevod tohto viacúčelového poukazu nie je predmetom dane.

Zároveň platí, že ak prevod viacúčelového poukazu uskutoční iná zdaniteľná osoba ako dodávateľ tovaru alebo dodávateľ služby, každá služba dodaná v súvislosti s prevodom viacúčelového poukazu touto inou zdaniteľnou osobou, ako napríklad distribučná služba alebo propagačná služba, je samostatne predmetom dane.

Základom dane pri dodaní tovaru alebo dodaní služby pri použití viacúčelového poukazu je protihodnota zaplatená za poukaz znížená o daň. Ak dodávateľ nemá informáciu o tejto protihodnote, základom dane je peňažná hodnota, ktorá je uvedená na viacúčelovom poukaze alebo v súvisiacej dokumentácii, znížená o daň vzťahujúcu sa na dodaný tovar alebo službu.

✔ Príklad:

Reťazec vydá poukaz na nákup v hodnote 55 €. Držiteľ poukazu si v sume 55 € nakúpi v obchodnom reťazci čerstvé mäso. Mäso v danom prípade podlieha 10 % sadzbe DPH. Základom dane pri dodaní tohto tovaru bude hodnota 55 € znížená o DPH 5 €. Základom dane tak bude suma 50 €. (zdroj: podnikam.sk, zdroj obrázka: pexels.com)

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím neváhajte na nás obrátiť, sme tu pre Vás.

Tel: 0903 227 121

Email: info@sedam.sk

Web: www.sedam.sk a www.lepsieucto.com