<a href="https://www.freepik.com/photos/money-exchange">Money exchange photo created by freepik - www.freepik.com</a>

Zmena limitov vymeriavacích základov SZČO pre zákonné sociálne a verejné zdravotné poistenie v roku 2022

Výška plateného zákonného poistenia do Sociálnej poisťovne a platených preddavkov verejného zdravotného poistenia do zdravotných poisťovní závisí od druhu príjmu a odvíja sa od limitov vymeriavacích základov viažucich sa na priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve Slovenskej republiky. Minimálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne sa mení vždy na začiatku kalendárneho roka a každoročne sa vypočíta ako 50 % z priemernej mesačnej mzdy za dva roky predchádzajúce konkrétnemu obdobiu/roku, na ktoré sa základ vzťahuje. Podľa štatistického úradu Slovenskej republiky, priemerná mesačná mzda na Slovensku vzrástla na 1 133,00 eur v roku 2020 z 1 092,00 eur (za rok 2019).

Sociálna poisťovňa zmeny vymeriavacích základov oznamuje živnostníkom a ostatným SZČO listovou zásielkou alebo do e-schránky, ak ju podnikatelia majú aktivovanú. SZČO, ktorých sa zmena týka, dostanú oznámenia najneskôr v januári 2022 a poistné v novej výške prvý krát zaplatia za január 2022 vo februári 2022, najneskôr do 8. februára 2022. Vypočítané poistné je úhradou za predošlý mesiac a zahŕňa platbu na všetky fondy sociálneho poistenia, ktoré je SZČO povinná uhrádzať.

Minimálny vymeriavací základ pre SZČO sa od začiatku januára 2022 upravuje smerom nahor na 566,50 eur (z 546,00 eur v roku 2021). Pre podnikateľa SZČO to znamená, že sa jeho mesačné náklady spojené s odvodmi (sociálnymi aj zdravotnými) zvýšili o 9,66 eur v prípade, ak v predchádzajúcom roku odvádzal minimálnu výšku povinných odvodov. Kým v roku 2021 to bolo spolu 257,43 eur, v roku 2022 to už je 267,09 eur (spolu na sociálne poistenie 187,78 eur aj zdravotné poistenie 79,31 eur). Maximálna výška odvodov celkovo (spolu na sociálne aj zdravotné poistenie) SZČO nie je stanovená, keďže pre zdravotné poistenie nie je určený maximálny vymeriavací základ.

Výška odvodov do Sociálnej poisťovne sa mení (zvyšuje) aj podnikateľovi SZČO, ktorý v roku 2021 odvádzal sociálne poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu, ale jeho skutočný vymeriavací základ bol vyšší, a to z dôvodu zvýšenia maximálneho vymeriavacieho základu v roku 2022. Maximálny vymeriavací základ na platenie odvodov do Sociálnej poisťovne predstavuje sedemnásobok priemernej mesačnej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov (t. j. 2020). Nový maximálny vymeriavací základ na rok 2022 je 7 931,00 eur, t. j. 7 * 1 133,00 eur (7 644,00 eur to bolo v roku 2021). Poistné vypočítané z tohto vymeriavacieho základu pre povinne poistenú SZČO v roku 2022 bude 2 629,12 eur (2 533,98 eur bolo v roku 2021). Najvyššie povinné sociálne odvody (mesačné poistné) pre SZČO za obdobie od 1. januára 2022 teda vzrastú o 95,14 eur (z 2 533,98 eur na 2 629,12 eur) mesačne. Prvý krát podnikatelia odvedú poistné podľa aktuálnych zmien za január 2022 vo februári 2022 (do 8. februára 2022). Každé poistné do jednotlivých fondov sociálneho poistenia sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta nadol.

Rovnako zmenené limity platia aj pre dobrovoľne sociálne poistenú osobu, ktorá si určila minimálny vymeriavací základ platný do 31. decembra 2021 alebo si vymeriavací základ určila v rozpätí súm od 546,00 eur do 566,50 eur, t. j. od 1. januára 2022 platí poistné z nového minimálneho vymeriavacieho základu 566,50 eur. Dobrovoľne poistená osoba si aj v roku 2022 určuje svoj vymeriavací základ sama, pričom v tomto roku musí byť vyšší ako určený minimálny vymeriavací základ, t. j. 566,50 eur.

Minimálne poistné platené do Sociálnej poisťovne pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2022 bude 187,78 eur. Pre dobrovoľne poistenú osobu, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, bude poistné vo výške 199,11 eur.

V prípade dôchodkového poistenia v II. pilieri v roku 2022, odvod do príslušnej poisťovne, kde má SZČO uzatvorenú zmluvu, vo výške 5,5 % z vymeriavacieho základu (zvýšenie o 0,25 % z vymeriavacieho základu oproti roku 2021), za poistenca uskutoční Sociálna poisťovňa zo zaplatenej sumy starobného dôchodkového poistenia za príslušný kalendárny mesiac.

Povinnosť platiť zákonné sociálne poistenie v roku 2022:

  • do 1. júla 2022, príp. 1. októbra 2022, ak bude SZČO predĺžená lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2021

V prípade, že SZČO dosiahla za rok 2020 príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnosy súvisiace s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou vyššie ako 6 552,00 eur (12 * 0,5 * 1 013,00 eur = 12* 546,00 eur = 6 552,00 eur), tento zakladá povinnosť SZČO platiť zákonné poistné nasledujúcich 12 mesiacov od 1. júla 2021 alebo od 1. októbra 2021, ak bola SZČO predĺžená lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2020 a to až do doby, kedy sa bude posudzovať povinnosť platiť zákonné sociálne poistenie v roku 2022 (konkrétne 1. júla 2022, príp. 1. októbra 2022, ak bude SZČO predĺžená lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2021).

  • od 1. júla 2022, príp. 1. októbra 2022, ak bude SZČO predĺžená lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2021 a do 1. júla 2023, príp. 1. októbra 2023, ak bude SZČO predĺžená lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2022

Ak SZČO dosiahne za rok 2021 príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnosy súvisiace s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou vyššie ako 6 798,00 eur (12* 566,50 eur), bude tento zakladať povinnosť SZČO platiť zákonné poistné nasledujúcich 12 mesiacov od 1. júla 2022 alebo od 1. októbra 2022, ak bude predĺžená lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2021.

  • začínajúca SZČO

Začínajúca SZČO, ak vznikla v roku 2021, poistné do sociálnej poisťovne povinne neplatí do 1. júla 2022 (resp. 1. októbra 2022, ak bude predĺžená lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2021), kedy sa posudzuje povinnosť platiť zákonné poistenie do Sociálnej poisťovne v závislosti od príjmov dosiahnutých za rok 2021. Ak by SZČO vznikla  až v roku 2022, povinnosť platiť zákonné sociálne poistenie sa posudzuje až v roku 2023. Toto obdobie na začiatku podnikania, kedy nie je povinnosť platiť zákonné sociálne poistenie sa nazýva odvodové prázdniny a počas ďalšej existencie SZČO sa odvodové prázdniny už viac neopakujú. Novo vzniknutý podnikateľ SZČO sa môže prihlásiť do Sociálnej poisťovne a platiť dobrovoľné sociálne poistenie vo zvolenom rozsahu (zvoleného z ponúknutých konkrétnych možností podľa zákona o sociálnom poistení) aj skôr, ako jej vznikne povinnosť ho platiť.

Platby do Sociálnej poisťovne:

Povinne aj dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO je povinná odviesť poistné na účet Sociálnej poisťovne do 8. dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac (napríklad za január 2022 sa zaplatí poistné vo februári 2022), ak je ôsmeho deň víkendu, posledná splatnosť sa posúva na pondelok po príslušnom víkende. Ak SZČO trvalo poistenie len časť kalendárneho mesiaca, poistné platí len za túto pomernú časť mesiaca. Pri platení poistného je SZČO povinná platbu poistného identifikovať a uviesť k nej variabilný symbol a špecifický symbol. Variabilný symbol (VS) je číslo fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné, ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa. Špecifický symbol (ŠS) je číselné označenie príslušného kalendárneho mesiaca a kalendárneho roka, za ktoré sa platí poistné (napr. ŠS za január 2022 je v tvare 012022 alebo 202201). V prípade, ak sa poistné uhrádza trvalým príkazom, je špecifický symbol 88. Pri platení poistného určeného rozhodnutím Sociálnej poisťovne je špecifický symbol uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia.

Verejné zdravotné poistenie

Výšku preddavku na zdravotné poistenie pre SZČO vypočítajú zdravotné poisťovne pre svojich poistencov a táto informácia je súčasťou ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2020, ktoré na základe údajov získaných od daňového úradu zdravotná poisťovňa zasiela poistencovi. Za poistenca vykonáva ročné zúčtovanie príslušná zdravotná poisťovňa, v ktorej bol v konkrétnom roku (2020) poistený. Pri zmene poisťovne je povinnosťou SZČO doručiť toto ročné zúčtovanie (z pôvodnej zdravotnej poisťovne) novej zdravotnej poisťovni, v ktorej je aktuálne poistený.

Základná sadzba mesačného preddavku na verejné zdravotné poistenie SZČO je 14 % z mesačného vymeriavacieho základu. Pre osoby so zdravotným postihnutím 41 % a viac platí pre verejné zdravotné poistenie polovičná sadzba, t. j. 7 % z mesačného vymeriavacieho základu. Minimálny preddavok na zdravotné poistenie je všeobecne mesačná suma 79,31 eur, pričom v prípade osoby so zdravotným postihnutím 41 % a viac je to suma 39,65  eur mesačne.

Odvody SZČO a inej samostatne zárobkovo činnej osoby podľa zákona o dani z príjmov, povinne aj dobrovoľne poistenej

  Maximálna suma preddavku  na poistné                 (poistného z ročného zúčtovania) Minimálna suma preddavku na poistné / poistného

(z VZ 566,50 eur)

Percento z vymeriavacieho základu (VZ)
Verejné zdravotné poistenie – preddavky:

(bez zdravotného postihnutia)

Nie je určená                                  (vždy 14 % zo skutočného vymeriavacieho základu v eur) 79,31 eur 14 %
(osoba so zdravotným  postihnutím 41% a viac) Nie je určená                                        (vždy 7 % zo skutočného vymeriavacieho                          základu v eur) 39,65 eur 7 %
Sociálne poistenie: (max.                                    z VZ 7 931,00 eur)
Nemocenské poistenie 348,96 eur 24,92 eur 4,4 %
Dôchodkové poistenie:

– starobné

– invalidné

1 427,58 eur

475,86 eur

101,97 eur

33,99 eur

18 %

6 %

Rezervný fond solidarity 376,72 eur 26,90 eur 4,75 %
Poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľne) 158,62 eur 11,33 eur 2 %
Sociálne poistenie – spolu 2 629,12 eur                                          bez poistenia v nezamestnanosti

2 787,74 eur s poistením v nezamestnanosti

187,78 eur                                          bez poistenia v nezamestnanosti

199,11 eur s poistením v nezamestnanosti

33,15 %                  bez poistenia v nezamestnanosti

35,15 % s poistením v nezamestnanosti

Zákonné odvody spolu:

FO bez zdravotného postihnutia

Max. mesačná suma nie je limitovaná

Max. mesačná suma nie je limitovaná

267,09 eur                             bez poistenia v nezamestnanosti

278,42 eur                   s poistením v nezamestnanosti

 

47,15 %               bez poistenia v nezamestnanosti

49,15 %     s poistením v nezamestnanosti

FO zdravotne postihnutá Max. mesačná suma nie je limitovaná

Max. mesačná suma nie je limitovaná

227,43 eur                                                 bez poistenia v nezamestnanosti

238,76 eur                    s poistením v nezamestnanosti

40,15 %                 bez poistenia v nezamestnanosti

42,15 %     s poistením v nezamestnanosti

Vysvetlivky: VZ – vymeriavací základ, FO – fyzická osoba

Zdroj: skcu.sk