„Generálny pardón“

Novelou č. 352/2022 vstúpilo od 1. februára 2023 do platnosti prechodné ustanovenie § 293fz označované ako „Generálny pardón“. Jeho podstatou je, že Sociálna poisťovňa nepredpíše penále alebo odpustí povinnosť zaplatiť predpísané penále, ktoré sa viaže na dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu za celé obdobie pred 1. júlom 2022, splatné do 31. [...]