Jednoduché účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
Mzdová agenda
Ekonomické poradenstvo
Doplnkové služby
Cenník

Podvojné učtovníctvo

– Spracovanie prvotných dokladov a ich zaúčtovanie do účtovného denníka

– Kniha analytickej evidencie – vytvorenie analytických účtov podľa dohodnutých kritérií

– Prehľady na nákladových a výnosových účtoch a na účtoch majetku a záväzkov

– Výkaz ziskov a strát

– Súvaha

– Evidencia hmotného a nehmotného majetku – inventárne karty, odpisové plány

– Evidencia drobného majetku

– Spracovanie daňového priznania k DPH

– Vypracovanie účtovnej uzávierky vrátane vypracovania daňového priznania a zákonom stanovených príloh

– Spracovanie Cash Flow Statement – Prehľad peňažných tokov

Kontakt

Všetky kontakty
  • +421 903 227 121

  • K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava

  •