Novelou č. 352/2022 vstúpilo od 1. februára 2023 do platnosti prechodné ustanovenie § 293fz označované ako „Generálny pardón“. Jeho podstatou je, že Sociálna poisťovňa nepredpíše penále alebo odpustí povinnosť zaplatiť predpísané penále, ktoré sa viaže na dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu za celé obdobie pred 1. júlom 2022, splatné do 31. januára 2023, ak toto dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie boli v plnom rozsahu zaplatené do 31. augusta 2023; § 170 ods. 21 posledná veta sa vzťahuje rovnako.

Z uvedeného teda vyplýva, že ak dlžníci uhradia pohľadávky evidované do mesiaca jún 2022 (pred 1. júlom 2022) alebo platili toto obdobie oneskorene, nepredpíše, odpustí im Sociálna poisťovňa penále. Upozornenie – už zaplatené penále sa neodpúšťa, nevracia.