Finančná správa na základe interného analytického nástroja hodnotí daňové subjekty za účelom identifikácie spoľahlivých daňových subjektov. Ak je daňový subjekt hodnotený ako spoľahlivý, budú mu poskytnuté osobitné daňové režimy – benefity.

Koho sa hodnotenie týka?

Index daňovej spoľahlivosti sa týka všetkých daňových subjektov registrovaných pre daň z príjmov, ktoré majú príjmy z podnikania. Teda právnických osôb s príjmami z podnikania a fyzických osôb, ktoré majú príjmy z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti.

 Index daňovej spoľahlivosti sa netýka:

  • fyzických osôb, ktoré za ostatný rok podali daňové priznanie DzP typu A (zamestnanci)
  • fyzických osôb bez registrácie na DPH, ktoré v poslednom daňovom priznaní DzP mali nulové podnikateľské príjmy

Výsledok hodnotenia daňových subjektov v rámci Indexu nie je verejne dostupný. Finančná správa oznámi oprávnenie na osobitné daňové režimy (benefity) iba spoľahlivým daňovým subjektom na základe splnenia kritérií. V prípade, ak by sa rating takejto spoločnosti počas roka zmenil, finančná správa na zmenu daňový subjekt upozorní. O uplatňovaní, resp. neuplatňovaní osobitného daňového režimu sa daňový subjekt teda dozvie na základe oznámenia. V prípade, ak daňový subjekt počas roka prestane spĺňať tieto kritériá, finančná správa mu stratu benefitov oznámi do 30 dní odo dňa zmeny rozsahu jeho oprávnenosti na osobitné daňové režimy (benefity).

Kritériá hodnotenia

Pre hodnotenie daňových subjektov je rozhodujúce plnenie povinností voči finančnej správe. Analytický systém finančnej správy vyhodnocuje kritériá v nasledovných oblastiach:

  1. Dodržiavanie daňových predpisov a plnenie zákonných povinností
  2. Dodržiavanie colných predpisov a plnenie zákonných povinností
  3. Dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  4. Predkladanie daňových priznaní k dani z príjmov a k dani z pridanej hodnoty, hlásení, kontrolných výkazov
  5. Predkladanie daňových priznaní k spotrebným daniam
  6. Platenie daní včas a v plnej výške
  7. Platenie colného dlhu včas a v plnej výške
  8. Výsledky daňovej kontroly

  

Aké benefity môže získať daňový subjekt, ktorý je hodnotený ako spoľahlivý?

1 Vyhovenie žiadosti o povolenie platenia dane alebo daňového nedoplatku v splátkach v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok.
2 Vyhovenie žiadosti o povolenie odkladu platenia dane alebo daňového nedoplatku v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok.
3 Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení.
4 Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení.
5 Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení.
6 Vydanie potvrdenia o stave osobného účtu v lehote do 15 dní.
7 Uprednostnenie iných úkonov za účelom zabezpečenia úhrady daňového nedoplatku pred začatím daňového exekučného konania.
8 Vyhovenie žiadosti o súhlas nakladať s predmetom záložného práva pri rešpektovaní podmienok určených správcom dane.
9 Zaslanie oznámenia o výške a termínoch splatnosti preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.
10 Zaslanie oznámenia o výške a termínoch splatnosti preddavkov na daň z príjmov právnických osôb.
11 Uprednostnenie výkonu miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou pre účely preverenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH.
12 Vykonanie miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v deň dohodnutý s daňovým subjektom s výnimkou kontroly dodržiavania zákona o používaní ERP a daňového dozoru pri správe spotrebných daní a exekučného konania.
13 Určenie termínu začatia daňovej kontroly nadmerného odpočtu DPH po dohode s daňovým subjektom.
14 Dohodnutie miesta výkonu daňovej kontroly s daňovým subjektom.
15 Vyhotovenie čiastkového protokolu v rámci výkonu kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH v prípade splnenia zákonných podmienok.
16 Určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve zasielanej daňovému subjektu v súvislosti s výkonom daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania.
17 Zníženie periodicity výkonu daňovej kontroly a uprednostnenie výkonu miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou na spotrebných daniach.
18 Vrátenie spotrebnej dane v zákonom stanovenej lehote bez vykonania daňovej kontroly, ak uplatnený nárok na vrátenie spotrebnej dane nie je vyšší ako 1 000 €.
19 Vyhovenie žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na spotrebnú daň po splnení zákonom stanovených podmienok.

Zdroj: Finančná správa SR

V prípade akýchkoľvek otátok nás neváhajte kontaktovať. Sme tu pre Vás.

Váš SEDAM