Starostlivo monitorujeme vzniknutú situáciu a prijímané opatrenia v súvislosti s Covid-19. Prinášame Vám info o prvom ekonomickom opatrení, ktoré bolo dnes prijaté. 

DAŇ Z PRÍJMOV

V prípade, že nepodáte oznámenie o predĺžení lehoty, môžete využiť automatické odpustenie sankcií, ak daňové priznanie podáte a daň zaplatíte do 30. júna 2020. Tento „odklad“ nemusíte daňovému úradu nijako oznamovať.

V prípade, že nepodáte oznámenie o predĺžení lehoty a podáte daňové priznanie do 30.6.2020 a zaplatíte daň v tejto lehote, nebudete musieť zaplatiť sankciu. Týka sa to aj tých subjektov, ktorí medzičasom už daňové priznanie k dani z príjmu podali a daň zatiaľ nezaplatili.

ČO V PRÍPADE, ŽE SA VAŠA FINANČNÁ SITUÁCIA ZHORŠILA A NEVIETE PLATIŤ PREDDAVKY ?

Požiadate o platenie preddavkov inak.

V prípadoch odôvodnených dopadom koronavírusu, správca dane na žiadosť daňovníka určí platenie preddavkov na daň inak.

Správca dane na základe žiadosti vydá rozhodnutie, v ktorom  povolí platenie preddavkov inak. K žiadosti počas tejto mimoriadnej situácie nie je potrebné nič dokladať.

DPH (týka sa aj kontrolných výkazov a súhrnných výkazov k DPH)

  • Zákon  momentálne neumožňuje predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k DPH
  • Preto ak podania neurobíte včas, odporúčame požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty na podanie daňového priznania.
  • Finančná správa v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripravuje zmenu legislatívy tak, aby  sa  žiadne sankcie za zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a na uhradenie dane v tejto situácii  (zdroj: Finančná správa)

Prajeme veľa síl a najmä zdravie.

Váš SEDAM