Zákon č. 339/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel, nadobudol účinnosť dňa 1. 12. 2020.

Novela zákona priniesla niekoľko zmien, medzi ktoré patrí aj úprava lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobia začínajúce najskôr 1. 1. 2020 a končiace najneskôr 28. 2. 2021. Metodický pokyn upravuje problematiku podávania daňového priznania po 1. 12. 2020, teda po nadobudnutí účinnosti novely zákona.

Podľa § 15c ods. 3 písm. a) novely zákona daňové priznanie za zdaňovacie obdobia, ktoré začínajú najskôr 1. 1. 2020 a končia najneskôr 28. 2. 2021, je daňovník povinný podať do 31. 3. 2021 na novom tlačive daňového priznania.

V lehote do 31. 3. 2021 je povinný podať daňové priznanie na novom tlačive daňovník, ktorý:
– podľa § 9 ods. 1 zákona o dani z motorových vozidiel má zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2020,
– podľa § 9 ods. 3 a 7 zákona o dani z motorových vozidiel má v roku 2020 iné zdaňovacie obdobie ako kalendárny rok a povinnosť podať daňové priznanie mu vzniká po 1. 12. 2020, pričom v týchto prípadoch sa neuplatnia lehoty podľa § 9 ods. 3 a 7 tohto zákona,
– podľa § 9 ods. 3 a 7 zákona o dani z motorových vozidiel má v roku 2021 iné zdaňovacie obdobie ako kalendárny rok a ktoré končí najneskôr 28. 2.
2021, pričom sa neuplatnia lehoty podľa § 9 ods. 3 a 7 tohto zákona.

Povinnosť podať daňové priznanie v lehote do 31. 3.2021 sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý podal daňové priznanie pred 1. 12. 2020, ak sa na daňovníka
nevzťahujú úpravy ročnej sadzby podľa § 7 ods. 1 a 3 a nové ročné sadzby dane uvedené v prílohe č. 1a zavedené novelou zákona.

Príklad
Predmetom dane v celom zdaňovacom období 2020 boli u daňovníka dve vozidlá. Kedy je daňovník povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2020?
Keďže v danom prípade ide o podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktorým je celý kalendárny rok 2020, daňovník je povinný podľa § 15c ods. 3 písm. a) novely zákona podať daňové priznanie do 31. 3. 2021 na novom tlačive, ktorého vzor je ustanovený Oznámením MF SR č.MF/017527/2020-726. V uvedenej lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť. (zdroj: Daňové noviny)

Celý pokyn na podanie DP k DzMV od 1.12.2020.

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím neváhajte obrátiť na Vašu účtovníčku. Sme tu pre Vás.

Váš SEDAM tím.