Pripravili sme si pre Vás, otázky a odpovede ohľadom práce z domu.  V súčasnosti je to veľmi aktuálna téma. Samozrejme tento obrázok sme vybrali, len ako vtip, my vieme že práca z domu je veľmi ťažká a vôbec takto nevyzerá 🙂

1. Ktorý právny predpis upravuje home office (ďalej len „HO“)?
V tomto smere je smerodajný Zákonník práce, konkrétne § 52. Tu je však potrebné upozorniť, že tento paragraf sa venuje HO v zmysle nie príležitostného HO alebo HO v mimoriadnej situácii (napr. pri pandémii koronavírusu). Predmetné ustanovenie definuje HO ako pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste (ďalej len „domácka práca“) alebo vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste s použitím informačných technológií (ďalej len „telepráca“) v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje. To znamená, že § 52 nerieši HO, ktorý má zamestnanec príležitostne (dočasne), napríklad ako benefit dva dni v týždni.

2. Ak má zamestnanec v pracovnej zmluve dohodnutý výkon práce doma (trvalý HO), existujú nejaké výnimky, ktoré sa na neho špeciálne vzťahujú?
Áno, ak zamestnanec vykonáva svoju prácu z domu (má to dohodnuté v pracovnej zmluve ako miesto výkonu práce), tak v takom prípade platia ustanovenia § 52, ktoré obsahujú tieto výnimky:
a) nevzťahujú sa na neho ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, nepretržitom dennom odpočinku, nepretržitom odpočinku v týždni a o prestojoch,
b) pri prekážkach v práci mu neprináleží náhrada mzdy, s výnimkou úmrtia rodinného príslušníka,
c) nemá nárok na mzdu za prácu za nadčas,
d) nemá nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu cez sviatok,
e) nemá nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu cez sobotu a cez nedeľu,
f) nemá nárok na mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu,
g) nemá nárok na mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce.
Pre všetky uvedené body platí, že zamestnávateľ sa so zamestnancom môže dohodnúť aj inak a zamestnancovi príslušný nárok môže poskytnúť.

3. Má zamestnávateľ ešte nejaké povinnosti vyplývajúce z § 52 voči zamestnancovi?
Áno, pri trvalom HO je zamestnávateľ povinný zabezpečiť opatrenia, aby sa predchádzalo izolácii príslušného zamestnanca. Zamestnanec má právo sa stretávať s ostatnými zamestnancami. Ďalej zamestnanec nesmie byť znevýhodňovaný v porovnaní s porovnateľnými zamestnancami, ktorí pracujú na pracovisku.

4. Aký je rozdiel medzi trvalým HO a dočasným HO?
Ako bolo uvedené vyššie, Zákonník práce v §52 ustanovuje podmienky iba pre trvalý HO. Trvalý HO znamená, veľmi zjednodušene povedané, že zamestnanec celý výkon práce odpracuje doma (alebo na inom dohodnutom mieste). Dočasný HO nie je upravený uvedeným paragrafom a na rozdiel od trvalého HO ide o prácu z domu iba príležitostne (napríklad raz do týždňa) alebo pri mimoriadnych okolnostiach (napr. momentálne uplatňované v čase pandémie koronavírusu).

5. Platia pre dočasný HO nejaké špeciálne podmienky?
Pri dočasnom HO, t. z. pri príležitostnej práci z domu platí, že musí nastať dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Zamestnávateľ nemôže dočasný HO jednostranne nariadiť zamestnancovi. Takúto dohodu je vhodné ukotviť v pracovnej zmluve alebo internom predpise zamestnávateľa.
Výnimka nastala novelizáciou Zákonníka práce zo 4. apríla 2020, keď boli prijaté ustanovenia platné v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. V uvedenom čase má zamestnávateľ právo nariadiť zamestnancovi dočasný HO bez vzájomnej dohody, ak to umožňuje charakter práce.

6. Aké ďalšie zmeny priniesla novela Zákonníka práce zo 4. apríla 2020 v súvislosti s mimoriadnou situáciou v čase pandémie koronavírusu?
Predmetná novelizácia Zákonníka práce ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť zamestnancovi rozvrhnutie pracovného času najmenej dva dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe, a s platnosťou najmenej na týždeň. Ďalšou zmenou bolo skrátenie lehoty na určenie čerpania
dovolenky. Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej 7 dní vopred (do novelizácie to bolo najmenej 14 dní) a ak ide o nevyčerpanú dovolenku z predchádzajúceho roka tak platí lehota najmenej 2 dni vopred. Toto obdobie môže byť skrátené, ak s tým zamestnanec súhlasí.
Novelizácia Zákonníka práce ďalej zavádza ochranu zamestnancov v prípade, ak je zamestnanec v karanténne alebo izolácii. Zamestnávateľ je povinný v tomto prípade zamestnanca ospravedlniť z dôvodu dôležitej osobnej prekážky. Za čas neprítomnosti zamestnanca na pracovisku z dôvodu karantény alebo izolácie nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy. Zamestnanca sa počas tejto doby posudzuje ako dočasne práceneschopný zamestnanec.

Ak je zamestnávateľ povinne zavretý z dôvodu rozhodnutia štátneho orgánu a zamestnanec tak nemôže vykonávať svoju prácu, ide podľa novely Zákonníka práce o prekážku na strane zamestnávateľa a zamestnancovi prináleží náhrada mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však vo výške minimálnej mzdy. Momentálne však boli opatrenia uvoľnené a prevádzky boli znovu otvorené.

7. Ako je to s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v prípade HO?
Tu je dôležité upozorniť, že aj keď zamestnanec pracuje v rámci HO, platia na neho rovnaké pravidlá BOZP ako pre zamestnancov na pracovisku. Zamestnávateľ má povinnosť dodržiavať BOZP pri HO rovnako ako v rámci pracoviska.

8. Má zamestnanec nárok na stravné v prípade HO?
Áno, zamestnanec pracujúci v rámci HO má rovnaké právo na stravné ako zamestnanec pracujúci na pracovisku. V obidvoch prípadoch platí rovnaká podmienka na nárok na stravné, a to odpracovanie viac ako štyroch hodín. Nárok na stravné pri HO platí rovnako pri trvalom aj pri dočasnom HO.

9. Čo v prípade, ak je zamestnanec pracujúci v rámci HO dočasne práceneschopný?
Aj v tomto prípade sa na zamestnanca nahliada rovnako ako na iného zamestnanca pracujúceho na pracovisku. To znamená, že má nárok na náhradu mzdy zo strany zamestnávateľa počas prvých desiatich dní dočasnej práceneschopnosti a od jedenásteho dňa má nárok na nemocenskú dávku, ktorú mu
vypláca Sociálna poisťovňa.

Pozn.: Mimoriadna situácia na Slovensku stále trvá a nebola k dnešnému dňu zrušená.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Váš Sedam tím