V dnešnom blogu si bližšie vysvetlíme spolu s príkladom nový metodický pokyn z finančného riaditeľstva.

Finančné riaditeľstvo SR vydalo metodický pokyn k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty pri oprave odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku podľa § 53a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktoré je s účinnosťou od 1. 1. 2020 doplnené zákonom č. 368/2019 Z. z.

Ustanovenie § 53a zákona č. 368/2019 Z. z. obsahuje mechanizmus opravy odpočítanej dane zo služby, ktorá bola vykonaná na investičnom majetku platiteľa dane, pri nadobudnutí ktorého platiteľ neuplatnil odpočítanie dane a ktorá viedla k trvalému zvýšeniu hodnoty investičného majetku.

Uvedený postup sa uplatní len pri investičnom majetku:

a) hnuteľné veci, ktorých obstarávacia cena bez dane alebo vlastné náklady sú 3 319,39 eura a viac a ktorého doba pouiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,
b) stavby, stavebné pozemky, byty a nebytové priestory

Príklad
Platiteľ dane si uplatnil v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie II. štvrťrok 2020 podanom dňa 12. 7. 2020 odpočítanie dane vo výške 2 262 € z prijatých stavebných prác vykonaných na nehnuteľnosti, ktorú nadobudol oslobodenú od dane. Výška odpočítanej dane činila 78 % dane uplatnenej pri predmetných stavebných prácach (DPH celkom bola vo výške 2 900 €), keďže platiteľ uskutočňoval aj plnenia oslobodené od dane bez možnosti odpočítania dane. V decembri 2020 preradil platiteľ dane predmetnú nehnuteľnosť do svojho súkromného majetku.
Platiteľ dane je povinný vykonať opravu odpočítanej dane zo stavebných prác v zdaňovacom období december 2020. Obdobie na opravu odpočítanej dane začína v kalendárnom mesiaci december 2020 a končí v kalendárnom mesiaci jún 2040 (240 kalendárnych mesiacov od uplatnenia odpočítania dane, t. j. od júla 2020).
Výška opravy odpočítanej dane sa vypočíta:
2 262 : 240 x 235 = 2 214,88 € (2 900 : 240 x 235 = 2 839,58 €, 2 839,58 x 78%=2 214,88 €)

(Zdroj: Mzdové Noviny)

Celý metodický pokyn nájdete na tomto linku.